BVE congres 2013

Op 2 april vond het jaarlijkse BVE-congres in leerhotel Het Klooster in Amersfoort plaats. Het thema was dit jaar ‘Tijd voor Focus’. DUO organiseerde dit congres samen met onder andere OCW en de MBO Raad.

Het programma begon met een openingswoord van Cor Ottens, programmamanager Klantcontact. Daarna was het woord aan Hans Leenders, directeur Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) van OCW. Hij informeerde de aanwezigen over de laatste stand van zaken in het BVE-veld en Focus op Vakmanschap.

Ruud Veltenaar, trendwatcher en filosoof, richtte de aandacht op de toekomst. Een multimediale blik op 2025 en verder, met het onderwijs als speciaal aandachtspunt. Hij gaf daarbij een aantal humoristische en treffende voorbeelden uit de onderwijswereld. Zijn boodschap: de wereld verandert snel en fundamenteel, evenals de
arbeidsmarkt. Het onderwijsveld blijft achter, dus: het roer moet om!

Na deze plenaire sessies was het tijd voor de workshops. De bijna 250 aanwezigen verdeelden zich over verschillende ruimtes. Zij werden bijgepraat over onder meer vakmanschap, de nieuwe kwalificatiestructuur, digitaal examineren en digitale leermiddelen. Hoewel het verschil tussen deze onderwerpen en de toekomstschets van Ruud Veltenaar groot was, werden de workshops door de 250 aanwezigen gewaardeerd.

Leerhotel “Het Klooster” is onderdeel van MBO Amersfoort en onderwijslocatie voor de opleidingen Horeca, Toerisme en Recreatie. Ook hier wordt ingespeeld op de actuele ontwikkelingen in het MBO. Daardoor sluit ook de locatie dan ook uitstekend aan bij het thema van dit BVE-congres en onze blik op de toekomst.

Workshops en spreekuren

Focus op vakmanschap
In februari 2011 heeft de minister van OCW het Actieplan MBO “Focus op Vakmanschap 2011-2015“  gepresenteerd. De ambities en doelstellingen zijn duidelijk: de basis op orde, de lat omhoog. De belangrijkste veranderingen:

  • verhoging onderwijstijd (intensiveren onderwijsprogramma)
  • verkorten onderwijsprogramma
  • introductie entreeopleidingen / Geen drempelloze instroom meer in mbo-2
  • aanpassing bekostiging / cascademodel

Welke veranderingen gaan door en per wanneer? Wat gaat er veranderen voor de instellingen en wat voor DUO?
door: MBO Raad en OCW

Digitaal aanmelden en verder
Hoe krijg ik als school de onderwijsgegevens van de vorige school digitaal beschikbaar?
Wat is nodig om ervoor te zorgen dat u de prestaties van (oud)leerlingen beter kunt blijven volgen?
Hoe kan het aanmeld- en inschrijfproces op uw school in de toekomst gaan verlopen?
Door: saMBO-ICT, DUO en Kennisnet

Nieuwe kwalificatiestructuur
De minister van OCW heeft SBB formeel de opdracht gegeven om de kwalificatiestructuur mbo te herzien. De doelen voor deze herziening zijn dat de kwalificatiedossiers:

  • waar mogelijk worden gebundeld;
  • op mbo-niveau 4 breder worden opgezet;
  • herkenbare en duidelijke kennis en vaardigheden bevatten;
  • minder kwalificaties bevatten;
  • transparanter en eenvoudiger zijn.

De nieuwe kwalificatiedossiers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals wettelijke vereisten en algemene kwaliteitseisen. Ze moeten worden beschreven in een vast format, zoals opgesteld door SBB en vastgesteld door de minister. De kbb’s herzien de kwalificatiedossiers in fasen. Mbo-instellingen kunnen dan in studiejaar 2014-2015 met een volledige set van nieuwe kwalificaties starten. De regie op de herziening ligt bij een procesmanagement, bestaande uit een vertegenwoordiger van de kenniscentra, één van de mbo-instellingen en één van SBB. Hoe staat het hier op dit moment mee? Wat gaat er veranderen en wanneer?
Door: MBO Raad en SBB

Focus op Beroepspraktijkvorming - Informatielandschap rond BPV
Bij de beroepspraktijkvorming zijn veel partijen betrokken: leerbedrijven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, SBB en DUO. Iedere partij voert een deel van de processen uit. Het verbeteren van de procesinrichting, vooral het vastleggen en uitwisselen van informatie, voorkomt ongewenste situaties. Daarnaast biedt het mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de schaarse stageplaatsen/leerbanen. Hoe? Daar zoomen we tijdens deze workshop op in.
Door: SBB en DUO

Focus op Beroepspraktijkvorming - Spreekuur BPV
Al uw vragen op gebied van BPV kunt u stellen aan SBB en DUO.
Door: SBB en DUO

Focus op Beroepspraktijkvorming - Studiebijsluiter/arbeidsmarktbijsluiter
Vanaf schooljaar 2013/2014 komt een studiebijsluiter beschikbaar voor elke opleiding bij een mbo-instelling. SBB ontwikkelt deze bijsluiter in opdracht van het ministerie van OCW. De bijsluiter selecteert uit bestaande bronnen (DUO, JOB Monitor, etc) actuele en relevante informatie voor jongeren die een mbo-opleiding willen kiezen en geeft deze overzichtelijk weer binnen het voorlichtingsmateriaal van de onderwijsinstellingen. De bijsluiter richt zich op informatie over de kwaliteit van de opleiding en het arbeidsmarktperspectief. Denk hierbij aan informatie over de latere kans op een baan, gemiddelde startsalaris en studententevredenheid.
Door: SBB en Sint Lucas

Samen werken aan verbetering informatielandschap
Instellingen leveren gegevens aan DUO, die ze vervolgens voor verschillende doelen gebruikt. Het samenwerkingsplatform onderwijs (SION) met een vertegenwoordiging van alle raden werkt aan een streefbeeld voor een informatiehuishouding van de toekomst.
Om een landelijke infrastructuur te ontwikkelen wordt in opdracht van de samenwerkende sectorraden een referentiearchitectuur voor de gehele onderwijssector ontwikkeld. De onderwijsinstellingen, sectorraden, OCW, DUO, Inspectie, Schoolinfo, saMBO-ICT, Surf en Kennisnet spreken gezamenlijk af hoe deze landelijke infrastructuur eruit komt te zien. Daarbij wordt ook een onderwijsbreed beleidskader ontwikkeld voor identificatie, autorisatie en authenticatie. In deze workshop wordt u hierover geïnformeerd. Ook de trendontwikkeling in het informatielandschap komt aan bod.
Door: Kennisnet en saMBO-ICT

Focus op DUO - Digitaal Examineren
Het College voor Examens heeft regie op de geleidelijke invoering van digitale toetsing en examinering van onder andere rekenen en taal. DUO ontwikkelt daarbij een Centraal Examen Systeem (CES) als digitale omgeving, waarin leerlingen straks de toets of het examen kunnen doen. Hier krijgt u uiteraard mee te maken. Deze workshop staat stil bij de stand van zaken en inventariseert de gevolgen voor de scholen.
Door: DUO en CvE

Focus op DUO - Niet-bekostigde instellingen en BRON
Het ministerie van OCW is van plan om de instellingen, die niet via het rijk worden bekostigd, aan te sluiten op het basisregister onderwijs (BRON). Dit betekent dat het niet-bekostigd onderwijs voor vo en mbo verplicht wordt van elke student of leerling een gegevensset aan te leveren voor opname in BRON. Hoe is dit tot nu toe verlopen? Wat voor problemen spelen hier nog? Wat kunnen deze instellingen van elkaar leren en van de ervaringen van de bekostigde instellingen?
Door: DUO

Focus op DUO - Spreekuur VAVO
Al uw vragen op gebied van VAVO kunt u stellen aan DUO.
Door: DUO

Digitale leermiddelen in het mbo
De keten van bestellen tot en met gebruiken van digitaal leermateriaal kent een aantal hardnekkige knelpunten. In het mbo is een systematiek ontwikkeld en geïmplementeerd, die een aanmerkelijke verbetering in deze keten brengt. Hierdoor is er minder ‘logistiek gedoe’ aan het begin van het schooljaar, wat resulteert in meer onderwijstijd en in meer gemak voor docent en leerling. Een van de belangrijkste componenten in de nieuwe systematiek is het gebruik van een unieke leerling-id door de gehele keten. De school versterkt deze id. Voorwaarde is dat de school een actuele leerling-administratie heeft, die als basisregistratie dient voor de leermiddelenketen. Deze workshop van Kennisnet schetst de problematiek, de gekozen oplossingsrichting, aandachtspunten voor de instelling en mogelijke vervolgstappen.
Door: Kennisnet