Assurance-rapport

Op uiterlijk 30 juni moeten VO scholen een assurance-rapport over de juistheid van de leerlinggegevens betreffende de stand op 1 oktober ingediend hebben bij DUO. In verband met eventuele correcties verdient het aanbeveling het assurance-rapport vóór 15 juni aan te bieden.

Aanbieding (Checklist) Onderzoek bekostigingsgegevens VO

Voor het insturen van het assurance-rapport en de eventuele bijlagen kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Aanbieding (Checklist) Onderzoek bekostigingsgegevens VO’. Dit formulier vermeldt de door de accountant te waarmerken stukken die naar DUO moeten worden gezonden. Het formulier kunt u hieronder downloaden.

Separate bijlage van het controletotaal niet meer nodig

De opgave van de controletotalen wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de school en wordt gewaarmerkt door de accountant. Als de controletotalen van uw school sluiten met het controlegetal, vermeldt de accountant dit in de (voorgeschreven) tekst van het goedkeurend assurance-rapport over de juistheid van de opgave(n). Een separate bijlage van het controletotaal behoeft dan niet meer bij het goedkeurend assurance-rapport te worden gevoegd.

Aanbieding accountantsmutaties

De formulieren ‘bijlage accountantsmutaties’ en ‘begeleiding accountantsmutaties’ en de ‘macro accountantsmutaties’ zijn vervangen door één nieuw aanbiedingsformulier.
Als uw school (goed of afgekeurde) accountantsmutaties heeft aangeleverd, moet het assurance-rapport voorzien zijn van een gewaarmerkt Aanbiedingsformulier Accountantsmutaties VO. Hierop dient de accountant aan te geven in welke batches accountantsmutaties zijn aangeleverd en hoeveel mutaties het betreft. Het is met ingang van schooljaar 2010-2011 niet meer nodig om de gegevens van leerlingen en de soort mutaties apart te vermelden. Het nieuwe Aanbiedingsformulier Accountantsmutaties VO kunt u hieronder downloaden.

Ongeoorloofd verzuim of ontbrekende (tijdige) indicatiestelling

Heeft uw school leerlingen die vanaf de eerste schooldag tot aan de peildatum 1 oktober meer dan de helft van het aantal lessen ongeoorloofd verzuimd heeft, of leerlingen waarvoor de (tijdige) indicatiestelling ontbreekt, dan moet het assurance-rapport voorzien zijn van het gewaarmerkte registratieformulier (verzuim of ontbrekende (tijdige) indicatiestelling). Het registratieformulier kunt u hieronder downloaden.

Verzenden assurance-rapport

Vanaf schooljaar 2013/2014 is het mogelijk om het assurance-rapport digitaal aan te leveren.

Alle beheerders VO hebben inmiddels de rol verzenden AR VO gekregen. Deze rol dient gekoppeld te worden aan een medewerker die verantwoordelijk is voor de verzending van het assurance-rapport met als kenmerk het brinnummer (dit kan ook de beheerder VO zijn).

Om zeker te stellen dat het Assurance-rapport op de juiste plek wordt opgeslagen, zitten er een aantal voorwaarden aan digitaal verzenden, namelijk: het bestand dient een pdf bestand te zijn en de bestandsnaam is AR99XXVO2013.pdf. (waarbij 99XX voor het brinnummer staat en 2013 voor de peildatum 1-10-2013 waarop het Assurance-rapport betrekking heeft) Indien het bestand een andere naam heeft, zal dit bestand niet verzonden kunnen worden. Ook eventuele aanvullingen op het assurance-rapport dienen dezelfde bestandsnaam te hebben.

U kunt het assurance-rapport met de bijlagen ook per post sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. RNE/ Onderwijsnummer 23e etage
Informatiepunt Onderwijs
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Wilt u het assurance-rapport per koeriersdienst aanleveren dan is het van belang dat u van te voren een afspraak hierover maakt met het Informatiepunt Onderwijs.

Het afleveradres is:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. RNE/ Onderwijsnummer (IPO)
Kempkensberg 12 etage 23
9722 TB Groningen