Financiële verantwoording - XBRL

Hier staan:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2020, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2016 tot 2019 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.
Rapporten 01. Balans 2016-2020 (xlsx 984kb)
02. Staat van baten en lasten 2016-2020 (xlsx 1460kb)
03. Kasstroomoverzicht 2016-2020 (xlsx 1637kb)
04. Immateriële vaste activa 2016-2020 (xlsx 3601kb)
05. Materiële vaste activa 2016-2020 (xlsx 5953kb)
06. Financiële vaste activa 2016-2020 (xlsx 3804kb)
07. Vlottende activa 2016-2020 (xlsx 1414kb)
08. Eigen vermogen 2016-2020 (xlsx 4237kb)
09. Voorzieningen 2016-2020 (xlsx 5983kb)
10. Langlopende schulden 2016-2020 (xlsx 3356kb)
11. Kortlopende schulden 2016-2020 (xlsx 1134kb)
12. Overheidsbijdragen 2016-2020 (xlsx 966kb)
13. Overige baten 2016-2020 (xlsx 1126kb)
14. Lasten 2016-2020 (xlsx 2426kb)
15. Financieel en overig 2016-2020 (xlsx 651kb)
16. Financiële kengetallen per bestuur 2016-2020 (xlsx 2315kb)
17. Continuïteitsparagraaf 2019-2025 (xlsx 9115kb)
18. WNT 2020 (xlsx 1657kb)
19. Segmentatie gegevens 2016-2020 (xlsx 6924kb)
20. Staat van baten en lasten begroting 2016-2020 (xlsx 1398kb)
21. Overheidsbijdragen begroting 2016-2020 (xlsx 1014kb)
22. Overige baten begroting 2016-2020 (xlsx 880kb)
23. Lasten begroting 2016-2020 (xlsx 1933kb)
24. Financieel en overig begroting 2016-2020 (xlsx 610kb)
25. Balans Niveau 2016-2020 (xlsx 32kb)
26. Staat van baten en lasten Niveau 2016-2020 (xlsx 41kb)
27. Accountant gegevens 2015-2019 (xlsx 286kb)
Definities kengetallen 2020 (pdf 157kb)
Groeperingen 2020 (pdf 55kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 15 september 2021
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW

 

De jaarrekeningen Caribisch Nederland vindt u bij Publicaties financiën Caribisch Nederland.