Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Financiën Jaarrekeninggegevens voortgezet onderwijs

Jaarrekeninggegevens voortgezet onderwijs

De jaarrekeninggegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.

01. VO Balans

De balansgegevens per bevoegd gezag en in het voortgezet onderwijs totaal over 5 jaar.

02. VO Staat van baten en lasten

De baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag en in het voortgezet onderwijs totaal over 5 jaar.

03. VO Kasstroomoverzicht

De gegevens uit het kasstroomoverzicht per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

04. VO Vaste activa

Het verloop van de vaste activa uit de balans, waaronder de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen, per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

05. VO Voorraden en vorderingen

De verdere uitsplitsing van de voorraden en vorderingen uit de balans per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

07. VO Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen uit de balans, uitgesplitst naar o.a. publiek en private bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen, en andere wettelijke reserves. Dit per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

06. VO Effecten en liquide middelen

De verdere uitsplitsing van de effecten en liquide middelen uit de balans per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

08. VO Voorzieningen en langlopende schulden

Het verloop per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs, waaronder dotaties, onttrekkingen en de vrijval en de verdere uitsplitsing van de voorzieningen uit de balans. Daarnaast ook het verloop per bevoegd gezag, waaronder de nieuw aangegane leningen en aflossingen en de verdere uitsplitsing van de langlopende schulden. Dit over 5 jaar.

09. VO Kortlopende schulden

De verdere uitsplitsing van de kortlopende schulden uit de balans per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

10. VO Overheidsbijdragen

De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en -subsidies uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

11. VO Andere baten

De verdere uitsplitsing van de andere baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

12. VO Lasten

De verdere uitsplitsing van de personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

13. VO Financieel en buitengewoon

Een verdere uitsplitsing van het saldo financiële baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

14. VO Segmentatie

Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten naar de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie en hoger onderwijs. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

15. VO Kengetallen

De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag en in het voortgezet onderwijs totaal over 5 jaar.

16. VO Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

In dit bestand is per bevoegd gezag de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door de instellingen. De instellingen zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens.