Naar Home

Examenmonitor vo 2020-2021 gepubliceerd

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de afdeling Informatieproducten van DUO de resultaten van de vo-examens van schooljaar 2020-2021 gemonitord. De gegevens worden weergegeven in de Examenmonitor vo. Op 28 oktober is het door Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangeboden aan de Tweede Kamer.

Examenmonitor voor onderwijsbeleid

De Examenmonitor vo brengt op landelijk niveau de examenresultaten in kaart van het regulier voortgezet onderwijs. Omdat dit ieder schooljaar gebeurt, ontstaat er een historisch beeld en kunnen opvallende zaken ten opzichte van vorige jaren worden gesignaleerd. Dit helpt bij het ontwikkelen van overheidsbeleid, maar ook de vo-scholen en de gehele vo-onderwijssector kunnen met de Examenmonitor hun voordeel doen.

Welke gegevens?

In de Examenmonitor vo staan gegevens over de deelname aan de vo-examens, de gemiddelde cijfers en het gebruik van de herkansingsmogelijkheden. Daarnaast is het  slagingspercentage in kaart gebracht mét en zónder toepassing van de coronamaatregelen. Ook is er gekeken naar het aantal examenkandidaten dat vakken heeft gedaan op een hoger niveau of cum laude is geslaagd. 

De impact van corona

Ook in 2021 heeft corona een grote impact gehad op het voortgezet onderwijs en zijn bij de examens de nodige maatregelen getroffen.

Met het maatregelpakket slaagden 94,8% van de kandidaten. Voor corona lag het jaargemiddelde rond 92%. In 2020 slaagden er 98,7%.

Van de 173.721 geslaagden hebben er 18.844 het cijfer van één vak  laten wegstrepen bij het bepalen van de examenuitslag. Veel kandidaten hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een tweede herkansing te doen. In 2021 waren ook relatief veel meer eindexamenkandidaten ten opzichte van 2019, die gebruik hebben gemaakt van de herkansingsmogelijkheid om hun cijfers te verbeteren. Zonder deze maatregelen was het slagingspercentage vermoedelijk lager geweest.
Als gevolg van de coronamaatregelen was in 2020 het gemiddelde schoolexamencijfer aanzienlijk hoger. In 2021 zijn de gemiddelde schoolexamencijfers weer consistent met de jaren vóór corona.

De effecten van de coronapandemie zijn niet gelijk voor alle kernvakken. Het schoolexamen Engels is in 2021 beter gemaakt dan in 2019 en 2020. En ook voor de meeste examenniveaus zagen we een hoger gemiddelde in de examencijfers voor het centraal schriftelijk examen Engels.
Bij wiskunde was er voor alle examenniveaus een daling in het gemiddelde schoolexamencijfer in 2021 ten opzichte van 2019 en 2020, en voor het centraal schriftelijk examen ten opzichte van 2019.

Bekijk de Examenmonitor vo 2020-2021.