Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS

Door demografische krimp hebben onderwijsinstellingen steeds meer behoefte aan regionale ramingen van de verwachte leerlingenaantallen van hun scholen. 

DUO voorziet in deze prognoses voor het voortgezet onderwijs (vo). De regionale bevolkingsramingen gemaakt door derden zijn daar onderdeel van.

Downloaden rapport

Rapport  Rapport verschillen tussen PEARL en PRIMOS tav de leerlingenprognoses voortgezet onderwijs (pdf 1042kb)
Status  Definitief
Publicatiedatum  6 maart 2013
Updatefrequentie  Niet van toepassing
Opdrachtgever  Ministerie van OCW