Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Mbo planningtools MBO-planningstools

MBO-planningstools

In opdracht van OCW heeft de werkgroep Ramingen en Prognoses onder regie van de MBO Raad een planningstool ontwikkeld voor instellingen in het mbo en voor arbeidsmarktregio’s. In die werkgroep hebben onderzoekers van DUO nauw samengewerkt met de MBO Raad, OCW, experts van mbo-instellingen en de Universiteit van Maastricht. De ramingsmethodiek waarmee de planningstool tot stand komt is het resultaat van in de werkgroep gemaakte keuzes. Doel is om instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs handvatten te bieden bij het vinden van een antwoord op de vraag: Hoe zal de onderwijsvraag de komende jaren zich naar verwachting ontwikkelen, en hoe is die verdeeld over de regio’s in het land? In de prognoses staat de student centraal, met kenmerken als zijn of haar leeftijd, waar hij of zij woont, de instelling waar onderwijs gevolgd wordt en zijn of haar opleidingskeuze. Aan de hand van de waargenomen onderwijsdeelname in de afgelopen vijf jaar, lokale en regionale verschillen in demografische ontwikkeling, en lokaal of regionale verschillen in opleidingsvoorkeuren, zijn studentenprognoses gemaakt per mbo-instelling en per arbeidsmarktregio. Die prognoses zijn gemaakt in diverse uitsplitsingen: naar leerweg, sector-leerweg, niveau-leerweg en domein-leerweg. In de planningstool zijn studentenprognoses, bevolkingsramingen en de landelijke referentieraming met elkaar in verband gebracht, waardoor inzicht ontstaat in tal van beleidsvragen op het gebied van planning van het onderwijsaanbod. De planningstools voor mbo-instellingen bevatten de mogelijkheid om basisscenario’s te vergelijken met maximaal twee door de gebruiker in stellen alternatieve scenario’s. Instellingen kunnen hiermee alternatieve studentenprognoses maken. De concept versie van de planningstool is het mbo veld breed verspreid en gecommuniceerd door de MBO Raad. Instellingen zijn actief betrokken geweest ij de implementatie. In de planningstool staan de op 1 oktober 2013 t/m 2017 gerealiseerde, en het voor 2018 t/m 2037 verwachte studentenaantallen per instelling in het middelbaar beroepsonderwijs. Prognoses bieden geen zekerheid, maar bevatten wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens en met de in de werkgroep Ramingen en Prognoses afgesproken ramingsmethodiek te maken is.

Documentatie MBO-planningstools

Hier vindt u 3 documenten met betrekking tot de MBO planningstools. De handleiding voor de planningstools, de beschrijving van het tot stand komen van de studentenraming en het rapport Studentenprognoses voor instellingen en arbeidsmarktregio’s

MBO-planningtools 2018 zonder scenarioplanning

In dit bestand staan de op 1 oktober 2013 t/m 2017 gerealiseerde, en het voor 2018 t/m 2037 verwachte studentenaantallen per instelling in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor bevoegd gezagen kunnen deze studentenaantallen als vertrekpunt dienen voor het opstellen van de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag.

MBO-planningtools 2018 per instelling met scenarioplanning 00GT-09MR

De planningstools voor mbo-instellingen bevatten de mogelijkheid om basisscenario’s te vergelijken met maximaal twee door de gebruiker in stellen alternatieve scenario’s. Instellingen kunnen hiermee alternatieve studentenprognoses maken. De concept versie van de planningstool is binnen het mbo veld breed verspreid en gecommuniceerd door de MBO Raad. Instellingen zijn actief betrokken geweest bij de implementatie.

MBO-planningtools 2018 per instelling met scenarioplanning 11UL-25LH

De planningstools voor mbo-instellingen bevatten de mogelijkheid om basisscenario’s te vergelijken met maximaal twee door de gebruiker in stellen alternatieve scenario’s. Instellingen kunnen hiermee alternatieve studentenprognoses maken. De concept versie van de planningstool is binnen het mbo veld breed verspreid en gecommuniceerd door de MBO Raad. Instellingen zijn actief betrokken geweest bij de implementatie.

MBO-planningtools 2018 per instelling met scenarioplanning 25LJ-25PT

De planningstools voor mbo-instellingen bevatten de mogelijkheid om basisscenario’s te vergelijken met maximaal twee door de gebruiker in stellen alternatieve scenario’s. Instellingen kunnen hiermee alternatieve studentenprognoses maken. De concept versie van de planningstool is binnen het mbo veld breed verspreid en gecommuniceerd door de MBO Raad. Instellingen zijn actief betrokken geweest bij de implementatie.

MBO-planningtools 2018 per instelling met scenarioplanning 25PU-30RR

De planningstools voor mbo-instellingen bevatten de mogelijkheid om basisscenario’s te vergelijken met maximaal twee door de gebruiker in stellen alternatieve scenario’s. Instellingen kunnen hiermee alternatieve studentenprognoses maken. De concept versie van de planningstool is binnen het mbo veld breed verspreid en gecommuniceerd door de MBO Raad. Instellingen zijn actief betrokken geweest bij de implementatie.