Naar Verantwoording

Jaarstukken indienen

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u in de jaarstukken. U moet deze stukken aanleveren aan DUO.

Jaarverslag op papier indienen

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Jaarverslag versturen

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat op onderwijsinspectie.nl, bij onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina onder 'Toezicht op financieel beheer.'
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslag en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Brief afwikkeling jaarverslag 2019

In de downloads vindt u de brief afwikkeling jaarverslag 2019. U opent de pdf-download en u zoekt in het bestand met Control en F op uw toetsenbord. In het zoekvenster vult u het nummer in van het bevoegd gezag.

Vraagfinanciering ho

Voor verantwoording vraagfinanciering ho kijkt u op Experiment vraagfinanciering.

Digitaal aanleveren van jaarcijfers

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL-portaal. U kunt in het portaal een nieuw rapport aanmaken, een bestaand rapport uploaden of verdergaan met een rapport dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal ‘indienen’ kiest, verstuurt u de gegevens naar DUO.

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de OCW Taxonomie versie 14. Kijk voor meer informatie op Jaarrekening in XBRL.

Rapport sturen via XBRL-portaal

 1. Heeft u nog geen account? Vraag een account aan via xbrl@duo.nl. Denk aan instellings- en contactgegevens.
 2. Bekijk de handleiding XBRL-portaal (1665Kb, pdf).
 3. Log in op het XBRL-portaal. Gebruik hiervoor Internet Explorer 9 of hoger, Firefox 27 of hoger, of Google Chrome. De opmaak onder Internet Explorer is niet optimaal. Met Firefox en Google Chrome werkt het portaal het snelst.
 4. Maak een nieuw rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat). De tabbladen geven aan welke onderdelen u moet invullen.

Het aantal gebruiker dat tegelijk op het XBRL-portaal kan inloggen is beperkt. Houdt er rekening mee.

Voorbeeldrapportage

Bekijk een lege voorbeeldrapportage voor een mbo- of ho-onderwijsinstelling waarin de jaarrekening, de continuiteitsparagraaf en de WNT-rapportage is opgenomen.

Fout gemaakt?

U kunt in ieder geval tot 1 juli uw gegevens aanpassen. Open in het XBRL-portaal de foutieve rapportage en sla hem onder een andere naam op. U kunt het rapport vervolgens aanpassen en opnieuw indienen. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag zitten, moet u dit ook opnieuw opsturen.

Continuïteitsparagraaf

U moet ook de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag digitaal aan DUO leveren. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina. In de continuïteitsparagraaf informeert het schoolbestuur over het huidige verslagjaar, de komende 3 jaren en in sommige gevallen de 5 komende verslagjaren.

WNT-gegevens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in het onderwijs. U moet deze informatie digitaal doorgeven. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina.

Kijk voor meer informatie over de WNT en de wet- en regelgeving op topinkomens.nl Link opent externe pagina.

Onderwijsgerelateerde en emancipatie-instellingen

Het betreft instellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen. Deze instellingen doen een afzonderlijke rapportage met WNT-gegevens op het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina.