Naar Bekostiging en subsidies

Onderwijsachterstandenbeleid

In het primair onderwijs wordt aanvullende bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit onderwijsachterstandenbeleid is gewijzigd, waardoor vanaf schooljaar 2019-2020 de berekening van deze aanvullende bekostiging verandert.

Verplichte ouderverklaring vervalt

Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ vervalt hierbij.

Dit betekent dat u niet meer via het SBB een indicatie hoeft aan te vragen voor het gevolgde onderwijs van de ouders/verzorgers in het buitenland.

Achterstandsscore

In het nieuwe beleid bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van het CBS een achterstandsscore per basisschool. Het bedrag per eenheid achterstandsscore wordt jaarlijks in de Regeling bekostiging personeel PO bekendgemaakt.

Het bedrag voor schooljaar 2020-2021 is € 559,50 per eenheid achterstandsscore. Dit bedrag en het aantal op de teldatum 1 oktober ingeschreven leerlingen, zijn van invloed op de berekening van deze aanvullende bekostiging.

Na verwerking van de 1e lichting bezwaren, heeft het CBS op 10 juni 2020 een nieuwe tabel achterstandsscores 2019 gepubliceerd. 

Overgangsregeling

Schoolbesturen krijgen de tijd om zich voor te bereiden op de verandering in deze aanvullende bekostiging. Daarom is een overgangsregeling met 3 overgangsjaren opgenomen in het Besluit bekostiging WPO. Teldatum 1 oktober 2018 is het startpunt van de overgangsregeling. Op deze teldatum werden de gewichtenleerlingen nog opgegeven door scholen. Op basis van deze teldatum wordt nu gekeken naar:

  • welk bedrag de school ontvangt volgens de oude regeling (op basis van de gewichtenregeling en de impulsregeling)
  • welk bedrag de school ontvangt volgens de nieuwe regeling

Lager bedrag

Als een school volgens de nieuwe regeling een lager bedrag ontvangt, dan wordt dit bedrag vermeerderd met een percentage van het verschil tussen beide bedragen.

In het 1e overgangsjaar 2019-2020 is het percentage 75%.
In het 2e overgangsjaar 2020-2021 is het percentage 50%.
In het 3e overgangsjaar 2021-2022 is het percentage 25%.

Schooljaar 2022-2023 is geen overgangsjaar meer en vanaf dan wordt het bedrag volledig gebaseerd op de nieuwe regeling.

Hoger bedrag

Als een school volgens de nieuwe regeling een hoger bedrag ontvangt, dan wordt het verschil met een percentage naar beneden bijgesteld. Dit percentage wordt per schooljaar in de Regeling bekostiging personeel PO vastgelegd.

Personele bekostiging

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid vervalt het schoolgewicht. Daardoor vervalt het bedrag per schoolgewicht in de reguliere personele bekostiging en vervalt het bedrag per schoolgewicht van het personeels- en arbeidsmarktbudget. Deze middelen worden opgenomen in het onderwijsachterstandenbudget voor scholen en verdeeld op basis van de achterstandsscore.

Bijzondere bekostiging bij fusie

In het eerste jaar van een fusie beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore voor de overblijvende school. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Na publicatie van de achterstandsscore door het CBS, berekent DUO deze bekostiging alsnog.

Meer informatie over deze regeling vindt u bij Fusiecompensatie.

Nieuwe scholen

Bij aanvang van de bekostiging voor een nieuwe school beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Na publicatie van de achterstandsscore door het CBS, berekent DUO deze bekostiging alsnog.