Reguliere bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in BRON en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Programma's van eisen

In de programma's van eisen (pve) staat op welke uitgaven van een gemiddelde school de mi-bekostiging is gebaseerd. Onder de groepsafhankelijke pve vallen het onderhoud van het gebouw, energie, waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen, behalve de onroerende zaakbelasting.

De onderbouwing van de mi-bekostiging staat in 3 programma’s van eisen (pve’s):

  • groepsafhankelijk pve
    Het groepsafhankelijke pve bestaan uit een bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen.
  • leerlingafhankelijk pve
    Het leerlingafhankelijke pve bestaan uit een vast bedrag per school maal het aantal leerlingen.
  • aanvullend pve
    Het aanvullende pve is een extra vergoeding voor de lichte ondersteuning (zorgbudget 2%).

Kijk voor de programma’s van eisen 2020 in de regeling en de bijlagen, Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020, Staatscourant van 9 oktober 2019 nr. 54802.