Reguliere bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Materiële bekostiging

Deze reguliere jaarlijkse bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Telling 1 oktober

Het correct uitwisselen van leerlinggegevens met BRON is noodzakelijk voor het toekennen van de personele bekostiging. Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt de school geen bekostiging.

Overzicht vaststelling tellingen

Nadat de leerlinggegevens op 1 december definitief zijn vastgesteld, krijgt uw bestuur het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Hierop staat het aantal leerlingen waarop de bekostiging wordt gebaseerd.

Jaarstukken

De materiële bekostiging is niet geoormerkt. Het bedrag kunnen de scholen en instellingen naar eigen inzicht besteden, binnen de doeleinden van het onderwijs. De rijksbijdragen en de besteding van die gelden neemt de school of instelling altijd op in haar jaarrekening. De instellingsaccountant controleert of het geld voor onderwijsdoeleinden is gebruikt.

Programma's van eisen

In de pve's staat op welke uitgaven van een gemiddelde school de mi-bekostiging is gebaseerd. Onder de groepsafhankelijke pve vallen het onderhoud van het gebouw, energie, waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen, behalve de onroerende zaakbelasting.

De onderbouwing van de mi-bekostiging staat in 3 programma’s van eisen (pve’s):

  • groepsafhankelijk pve
    Het groepsafhankelijke pve bestaan uit een bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen.
  • leerlingafhankelijk pve
    Het leerlingafhankelijke pve bestaan uit een vast bedrag per school maal het aantal leerlingen.
  • aanvullend pve
    Het aanvullende pve is een extra vergoeding voor de lichte ondersteuning (zorgbudget 2%).

Kijk voor de programma’s van eisen 2019 in de regeling en de bijlagen, Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019, Staatscourant van 10 oktober 2018 nr. 56487.