Reguliere bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen jaarlijks ontvangen, is onderdeel van de reguliere bekostiging.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in BRON en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Uitwisselen met BRON

Het correct uitwisselen van leerlinggegevens met BRON is noodzakelijk voor het toekennen van de personele bekostiging. Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging.

Overzicht vaststelling tellingen

Nadat de leerlinggegevens op 1 december definitief zijn vastgesteld, ontvangt het bestuur het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Hierop staat het aantal leerlingen waarop de bekostiging wordt gebaseerd.

Jaarstukken

De personele bekostiging is niet geoormerkt. Het is een lumpsumbedrag dat de scholen naar eigen inzicht kunnen besteden, binnen de doeleinden van het onderwijs. De rijksbijdragen en de besteding van die gelden neemt de school altijd op in haar jaarrekening. De instellingsaccountant controleert of het geld voor onderwijsdoeleinden is gebruikt.

Reguliere personele bekostiging

De reguliere personele bekostiging bestaat onder meer uit de volgende onderdelen, voor zover van toepassing:

  • Bedrag per leerling.
  • Aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding.
  • Aanvullende bekostiging bij aanvang bekostiging en voor de schoolleiding.
  • Bekostiging lichte ondersteuning.