Samenwerkingsverbanden

U wilt weten hoe de bekostiging gaat bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Personele bekostiging

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) maken deel uit van een samenwerkingsverband (swv). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen binnen het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben en ontvangt hiervoor bekostiging.

In het primair onderwijs (po) bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen (bo), speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) clusters 3 en 4.

De samenwerkingsverbanden ontvangen personele bekostiging voor lichte en zware ondersteuning. De bekostiging geldt voor 1 schooljaar en is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het schooljaar ervoor. Op 1 december van dat schooljaar is dat definitief vastgesteld bij het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt).

Lichte ondersteuning personeel

Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen ontvangt het swv bekostiging voor lichte ondersteuning en voor 'schoolmaatschappelijk werk po in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen'.
De lichte ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling.
De bekostiging voor het maatschappelijk werk bestaat uit een bedrag per schoolgewicht.

Zware ondersteuning personeel

Het swv krijgt bekostiging zware ondersteuning gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen en sbo-scholen. Het bedrag voor zware ondersteuning is als volgt samengesteld: bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen maal normbedrag), plus of min het correctiebedrag verevening en min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het so bij het swv. De kosten voor leerlingen in het so worden direct betaald aan de so-scholen. De bekostiging die een school al ontvangt voor een leerling binnen het swv, wordt onttrokken aan de bekostiging van het betreffende swv.

Vereveningsregeling

Bij het vaststellen van de personele bekostiging voor de zware ondersteuning hebben de samenwerkingsverbanden sinds 1 augustus 2015 te maken met de vereveningsregeling.

Op de zware ondersteuning wordt gedurende 5 schooljaren een correctiebedrag toegepast. Dit bedrag is positief als het swv er door de invoering van het passend onderwijs financieel op achteruit gaat. Het bedrag is negatief als het swv er financieel op vooruit gaat.

Registratie orthopedagogisch didactisch centrum

Met dit formulier registreert u een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) van uw samenwerkingsverband bij DUO. U kunt het opsturen of verzenden per e-mail naar Briweb.