Naar Personeel

Levering personeelsgegevens

 1. Levering personeelsgegevens
 2. Levering gegevens personeel niet in loondienst

Waarom leveren?

Het is een wettelijke plicht om gegevens over personeel te leveren. Ook over personeel dat niet bij u niet in loondienst is. Dit is onder andere om meer inzicht te krijgen in de besteding van het onderwijsgeld. Op basis van de gegevens kan het ministerie analyses doen en beleid maken.

Definitie

Met Personeel niet in loondienst (PNIL) bedoelen we mensen die:

 • zijn ingehuurd om regulier werk doen voor een schoolbestuur,
 • die hiervoor betaald worden,
 • maar die niet in loondienst zijn.

Ingehuurd personeel dat bovenschools werkzaam is, valt hier ook onder.

Met regulier werk wordt bedoeld: werkzaamheden die horen bij gebruikelijke functies in het onderwijs of bij de school. Het gaat om personeel dat in dienst is van derden, zoals uitzend-, detacherings- en payrollbureaus. En om zelfstandig personeel zoals zzp’ers. Ook inhuur van personeel van andere schoolbesturen of invalpools valt onder PNIL. Eventueel bijkomende kosten worden ook tot PNIL-kosten gerekend, zoals btw en bemiddelingskosten. Vrijwilligers worden niet meegerekend.

Meer uitleg over PNIL

Reguliere werkzaamheden

Het kan soms per schoolbestuur verschillen wat reguliere werkzaamheden zijn. Bijvoorbeeld bij de inhuur van een juridisch medewerker. Wordt op de P&O-afdeling tijdelijk een juridisch medewerker ingehuurd ter vervanging van een andere medewerker? Dan behoort deze inhuur tot PNIL. Maar wordt een jurist of advocaat in de arm genomen om het bestuur te vertegenwoordigen in een ontslagzaak, dan is er geen sprake van PNIL.

Loondienst

Als een persoon in dienst wordt genomen, is er sprake van PIL (personeel in loondienst), ook bij een tijdelijk contract.

Inhuur van diensten

Huurt u een dienst in bij een bedrijf? En staat daar geen aanwijsbaar persoon tegenover die reguliere werkzaamheden op uw school verricht? Dan is er geen sprake van PNIL. Deze gegevens hoeft u dan ook niet aan te leveren.

Budget

Het maakt niet uit via welk budget een persoon wordt ingehuurd. Dus ook personeel dat wordt ingehuurd met middelen die buiten de lumpsum vallen, valt onder PNIL. Bijvoorbeeld werkdrukmiddelen, subsidie vanuit de gemeente of NPO-middelen.

Voorbeelden wel en niet PNIL

Wel PNIL

Inhuur van personeel dat reguliere werkzaamheden uitvoert, bijvoorbeeld via een bureau. Het gaat om gevallen waarin in principe ook gekozen had kunnen worden voor een (tijdelijk) contract. Voorbeelden:

 • inhuur van een leraar, bijvoorbeeld een muziekdocent die tijdelijk wordt ingezet
 • inhuur van een remedial teacher
 • inhuur van een interim-manager
 • inhuur van ondersteunend personeel, bijvoorbeeld:
  • een medewerker om achterstanden vanwege corona in te lopen
  • een medewerker van een sport- en dansstudio vanuit het NPO
  • een medewerker voor bewegingsonderwijs
 • structurele inhuur van een vaste controller of vaste schoonmaker

Geen PNIL

Er is geen sprake van PNIL als het niet gaat om gebruikelijke werkzaamheden, of als sprake is van inhuur van een dienst in plaats van een persoon. Voorbeelden:

 • externe deskundige die eenmalig een studiedag voor het personeel verzorgt
 • onderzoeker die een leerling onderzoekt in het kader van passend onderwijs
 • medewerker van de arbodienst
 • accountant
 • incidentele vraag aan een controller
 • advocaat die het bestuur vertegenwoordigt in een ontslagzaak
 • schoolfotograaf
 • glazenwasser
 • schilder
 • onderhoudsmonteur
 • vrijwilliger (ook als de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding ontvangt, is het geen PNIL)
 • schoonmaakbureau waarbij een schoonmaakdienst is ingekocht, waarvoor wisselende personen komen werken

Aanleverperiode

U kunt de gevraagde gegevens over het kalenderjaar 2022 aanleveren van 1 januari tot en met 31 maart 2023. Dat kan via Mijn DUO.

Aanleveren via Mijn DUO

Voor de gegevenslevering hebt u de beheerdersrol voor onderwijspersoneel (OWP) nodig. Deze beheerdersrol kunt u aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Beheerder Mijn DUO. Gebruik dit formulier ook als u nog inlogt met een token. Voor nieuwe gebruikers van Mijn DUO is inloggen met eHerkenning verplicht vanaf 1 januari 2022.

Met de OWP-beheerdersrol kunt u de OWP-gebruikersrol toekennen aan uzelf of aan iemand anders binnen uw organisatie. Dit kan door in Mijn DUO bij 'Autorisatiebeheer' de betreffende rollen te koppelen. De OWP-gebruikersrol is nodig om het bestand aan te leveren.

Technische eisen

De aanlevering van de gegevens gebeurt met een zipbestand. In dit zipbestand moet u een CSV-bestand opnemen met de te leveren gegevens. De instructie hiervoor vindt u in het sjabloon Aanlevering PNIL.

Hebt u meer vragen over de eisen van aanlevering, dan kunt u kijken in het Programma van Eisen.

Meer informatie

Voor verdere vragen over het aanleveren van personeelsgegevens kunt u terecht bij de helpdesk Gegevensleveringen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee