Naar Home

Telformulieren Caribisch Nederland

DUO verzorgt vanaf 2010 de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland. De leerlingentelling vormt de basis voor de personele bekostiging en de exploitatiebekostiging van deze scholen.

Telling

De peildatum van de telling voor vo en mbo is 1 oktober. Per 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs in. Daarom telt DUO op 2 momenten voor het po: op 1 oktober en op 1 februari. Het aantal leerlingen dat u invult op het formulier op 1 februari vormt de basis voor de bekostiging. Alle informatie over de leerlingtelling vindt u in de brochures.
Pupil count forms Caribbean Netherlands

Since 2010 DUO organizes the funding of schools in the Caribbean Netherlands. The pupil count is the basis on which operational and staff funding is determined for these schools.

The count

The reference date for the count for secondary and professional education is October 1. Due to the simplification of the funding structure for primary education ('vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs') as of January 1, 2023, for primary education the count will take place on both October 1 and February 1. Funding will be based on the number of pupils entered on the form on February 1. You find all the information about this pupil count in the leaflets.

Opsturen opgave 2022 primair onderwijs

 1. Scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.
 2. Voor de teldatum 1 februari 2022 moet DUO het formulier uiterlijk 15 februari 2022 hebben ontvangen.

Submission count 2022 primary education

 1. Scan the completed form and send it by e-mail to caribisch.nederland@duo.nl.
 2. For the February 1 2022 count DUO must receive the form no later than February 15, 2022.
Primair onderwijs

Door de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs per 1 januari 2023 wordt de teldatum 1 februari. Het eerstvolgende telmoment is 1 februari 2022. Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen.

Instructie
De leerlingen worden per leeftijd geteld. Per leeftijd geeft u het aantal jongens en meisjes op. Ook geeft u het totaal aantal op. 

Opgave aantal leerlingen:

 • Het gaat om leerlingen die op de teldatum 4 tot 14 jaar waren;
 • De leerlingen stonden op de teldatum op uw school ingeschreven.
Primary education

Due to the simplification of the funding structure for primary education as of January 1, 2023, the reference date for the pupil count changed to February 1. Use this form to notify DUO of the number of pupils for whom your school can get funding. 

Explanatory notes
The pupils are counted according to age. Enter the number of boys and girls per age. Also enter the total number of pupils.

Submitting pupil count:

 • Enter all pupils who were ages 4 to 14 years on the count date;
 • These pupils were registered at the school on the count date. 

Opsturen opgave vo en mbo

 1. Scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.
 2. DUO moet het formulier uiterlijk 15 oktober 2021 hebben ontvangen.

Submission count secundary education

 1. Scan the completed form and send it by e-mail to caribisch.nederland@duo.nl.
 2. DUO must receive the form no later than 15 October 2021.
Voortgezet onderwijs

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de opgave is 1 oktober 2021. 

Instructie voor het voortgezet onderwijs Bonaire
De leerlingen worden geteld aan de hand van de elementcodes voor Caribisch Nederland. Dit is vastgesteld in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021-2022. De benaming bij code 0909 is aangepast van Bijzondere onderwijsbehoefte naar Specifieke onderwijsbehoefte. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd, vooruitlopend op de vereenvoudiging bekostiging vo.

Instructie voor het voortgezet onderwijs Saba en Sint Eustatius
De leerlingen worden geteld aan de hand van de elementcodes voor Caribisch Nederland. Dit is vastgesteld in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022. Deze wijziging is doorgevoerd vooruitlopend op de vereenvoudiging bekostiging vo. De codes voor Cvq2, Csec en Cape zijn aangepast in vergelijking met vorig jaar (2020). Ook zijn er opleidingen verwijderd en zijn er nieuwe Cvq-opleidingen bijgekomen. Dit is bekendgemaakt met een beschikking aan het schoolbestuur.
E zijn 2 extra tabellen op het telformulier toegevoegd:
 • In tabel 2a moet uw school de aantallen leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen invullen die vanuit de lower forms naar het Cvq zijn doorgestroomd naar leerjaar 4 en 5, gespecificeerd per Cvq-opleiding. Leerlingen met een extra leerjaar in verband met een combinatie Csec-vak kunnen in leerjaar 6 worden ingeschreven. 
 • In tabel 2b moeten de aantallen niet-leerplichtige leerlingen worden ingevuld die de leerjaren 1 tot en met 3 niet (recentelijk) hebben doorlopen, maar die alleen een 1- of 2-jarige Cvq-opleiding volgen. Dit moet gespecificeerd per Cvq-opleiding worden ingevuld. De specificatie is bedoeld als beleidsinformatie.
Secondary education

Use this form to notify DUO of the number of pupils for whom your school can get funding. The reference date is 1 October 2021.

Explanatory notes secondary education Saba and St. Eustatius
The students are counted according to the element codes for the Caribbean Netherlands, established in the Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022. This change has been made in anticipation of the simplification of secondary education funding. The codes for Cvq2, Csec, and Cape are different from last year (2020). Also, some education tracks have been eliminated while new options under Cvq have been added. These changes have been communicated to your board.

Additionally, 2 tables have been added to the form:

 • In table 2a your school has to enter the number of students of compulsory school age and students required to complete a qualification, who have progressed to Cvq years 4 and 5 from the lower years. For students with an extra school year due to a combination with a Csec subject you can write this as year 6. Enter the number of students for each type of education. 
 • In table 2b enter the numbers of students who are not required to qualify and who have not (recently) completed years 1 to 3, but who are only following a 1 or 2-year Cvq programme. This has to be specified by type of Cvq education. This specification is used for policy purposes.
Beroepsonderwijs

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de opgave is 1 oktober 2021.

Instructie voor het beroepsonderwijs Bonaire
Opleidingen, waarop al vier jaar geen studenten zijn ingeschreven en waarop dus vier jaar niet meer geteld is, zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe opleidingen toegevoegd aan het formulier. Dit is bekend gemaakt door middel van een beschikking aan het bestuur. Op het telformulier moet uw school de studenten per crebocode (opleiding) opgeven en onderscheiden naar bol voltijd en bbl. Er kan niet meer geteld worden op bol deeltijd aangezien dit geen bekostigingsgegeven is. Vul een nul in als er geen studenten zijn voor een opleiding/leerweg.

Meer informatie - More information

Stuur een e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.

Send an e-mail to caribisch.nederland@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee