Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Hieronder staan bestanden waarin het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaalbasisonderwijs (sbo) wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken. De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht, aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

01. Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging, gewicht uit de gewichtenregeling en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie.

De gewichten zijn sinds dit schooljaar (2019-2020) komen te vervallen. Het bestand Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd zal daarom niet meer worden geactualiseerd. Het schooljaar 2018-2019 is het laatste schooljaar waarop deze informatie wordt gepubliceerd. In plaats van de gewichten hebben scholen nu achterstandsscores. Deze worden gepubliceerd door het CBS. De andere telbestanden zijn wel gevuld met 1-10-2019 aantallen.

02. Leerlingen bo naar gewicht, samenwerkingsverband, impulsgebied en schoolgewicht

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging en gewicht uit de gewichtenregeling. Deze regeling is bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor de bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s). In het bestand staat daarnaast per schoolvestiging een aantal kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie, samenwerkingsverband van de schoolvestiging, schoolgewicht van de vestiging en impulsgebied.

03. Leerlingen bo en sbo naar leerjaar, geslacht, samenwerkingsverband

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging, samenwerkingsverband (in de bestanden van 2014 en daarna), leerjaar en geslacht. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.

04. Leerlingen bo en sbo naar schooladvies

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om de eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen; dus de adviezen waarmee leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.

Een bestand met het aantal heroverwegingen en bijgestelde adviezen vindt u op de pagina 11. Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo.

05 a. Gemiddelde eindscores bo en sbo

In dit bestand staat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. De gemiddelde scores staan weergegeven voor verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

05 b. Gemiddelde eindscores per geslacht bo en sbo

In dit bestand staat per schoolvestiging en geslacht de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder eventuele correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. In dit bestand worden de gemiddelde scores weergegeven voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

06. Leerlingen bo en sbo per samenwerkingsverband vestiging en samenwerkingsverband woonachtig

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per samenwerkingsverband van de vestiging en per woonachtig samenwerkingsverband. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan de regio waar de leerling woont (BINNEN_SWV). Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie.

07. Prognose aantal leerlingen (bo en sbo)

Leerlingentellingen 2015 tot en met 2019, en prognoses voor 2020 tot en met 2035 per schoolvestiging in het regulier en speciaal basisonderwijs. Toegevoegd zijn locatiegegevens van de schoolvestiging. Daarnaast is meegenomen bij welk bestuursverband en samenwerkingsverband de vestiging hoort, inclusief de locatiegegevens van schoolbestuur en samenwerkingsverband. Dat maakt dit bestand geschikt om ook leerlingenprognoses te presenteren vanuit het perspectief van het schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeenten en provincies. De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies geschikt voor gebruik als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. De prognoses zijn gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen en de regionale demografische dynamiek. De prognose biedt geen zekerheid, maar bevat wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens te maken is.

08. Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2012 tot en met 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 tot en met 2036 verwachte leerlingenaantal per vestiging. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker 2 signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vestiging de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van de schoolvestiging, zijn schoolbestuur, zijn samenwerkingsverband, de plaats waar de school is gevestigd, de gemeente waar de school is gevestigd of de provincie waar de school is gevestigd.

09. Leerlingen bo zittenblijven

In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook 2 percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven.

10. Leerlingen bo naar referentieniveau taal en rekenen

In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nl.

11. Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt. Om te kunnen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een bijstelling, is het toetsadvies vergeleken met het oorspronkelijk advies. Wanneer het toetsadvies hoger blijkt dan het oorspronkelijke advies, komt de leerling in aanmerking voor een bijstelling. Daarnaast staat ook het aantal leerlingen weergegeven waarbij het toetsadvies lager is dan het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen waarbij het toetsadvies en het oorspronkelijke advies aan elkaar gelijk zijn.

12. Leerlingen bo per schoolvestiging naar NOAT

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging, jaar en per categorie Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Zowel Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) als Culturele Minderheden (CUMI) vallen binnen de categorie niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA). Dit kenmerk kan invloed hebben op de bekostiging voor de school. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie. Meer informatie vindt u op DUO Zakelijk.