Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Financiën Publicaties financiën

Publicaties financiën

De bestanden bevatten de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2017. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren. De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2017. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.

Wijziging ten opzichte van vorige jaren
Met ingang van verslagjaar 2017 heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden in de weergave van de meerjarige cijferreeksen.

Tot dusverre werden de vijfjarige reeksen jaarlijks herrekend naar de dan aanwezige instellingen. Dat impliceerde dat gegevens van instellingen die een jaar eerder waren verdwenen, bijvoorbeeld door opheffing of fusie, met terugwerkende kracht uit de cijferreeksen werden gehaald. Daarmee waren de ontwikkelingen van de cijfers per vijfjaarlijkse reeks wel goed vergelijkbaar voor de aanwezige instellingen, maar het leidde er ook toe dat hetzelfde jaar in opeenvolgende reeksen niet meer dezelfde getallen bevatte.

Met ingang van dit jaar verandert dat . Van elk jaar in de cijferreeks worden de cijfers weergegeven zoals ze in dat jaar waren. Er vindt dus geen herrekening meer plaats. Daarmee sluit de weergave ook een op een aan bij de weergave zoals CBS die verschaft.

Deze verandering is vooral van invloed in po en vo, omdat daar de meeste mutaties van instellingen plaatsvinden. In het mbo en ho is dat veel geringer. Alleen als grotere instellingen om bijzondere redenen een jaarrekening te laat inleveren, kan dat voor het laatste jaar nog een verschil opleveren, gezien het opleveringstijdstip van de Financiële staat van het onderwijs.

Het is dus goed er rekening mee te houden dat de cijferreeksen in deze en de vorige financiële staten van elkaar kunnen verschillen voor dezelfde jaren. In de toekomst zal dat niet of nauwelijks meer het geval zijn.

Financiële gegevens per bestuur

Onder de Financiële gegevens per bestuur, vindt u per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten, alsmede door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar, waarvan enkele grafisch zijn weergegeven.

Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2017. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2013 - 2016. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in de bestanden opgenomen. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door OCW/DUO.
De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2017. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.
De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland zijn onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen. Deze gegevens worden alleen vanaf dit jaar gepubliceerd, omdat ze in dollars zijn

Klik hier om naar de jaarrekeningen Caribisch Nederland te gaan.

Begrotingsrapportages

Begrotingsrapportages zullen hier binnenkort aangeboden worden