Naar Home

Publicatie instellingsprognoses po, vo, mbo en ho

In mei verscheen de referentieraming 2022 met daarin de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren 2022 tot en met 2036. De referentieraming richt zich op ontwikkelingen van onderwijssectoren als geheel.

Gebaseerd op deze referentieraming publiceert DUO de instellingsprognoses. Hierin presenteren we voor elke sector het verwachte aantal leerlingen of studenten apart per onderwijsinstelling. Deze informatie kunnen onderwijsinstellingen of bestuurders gebruiken om meer inzicht te krijgen in relevante ontwikkelingen.

Spreadsheets en dashboards

Alle instellingsprognoses kunt u downloaden als spreadsheet: voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, en dit jaar voor het eerst ook voor hoger onderwijs . Op de pagina met de spreadsheets staat ook informatie over de gebruikte methodiek.

Twee van de prognoses kunt u ook raadplegen op dashboards met interactieve visualisaties: het dashboard voor middelbaar beroepsonderwijs en een nieuw dashboard voor primair onderwijs. U kunt bij deze dashboards zelf kiezen welke onderwijsinstellingen worden weergegeven, welke prognoseperiode wordt getoond en hoe de prognoses worden uitgesplitst.

Wijzigingen vergeleken met eerdere publicaties

De nieuwe publicaties hebben enkele belangrijke wijzingen.

Po

Voor primair onderwijs gaan de geüpdatete prognoses over de periode 2022 tot 2041. Op het nieuwe dashboard Link opent externe pagina  kunnen instellingen, vestigingen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en besturen met elkaar worden vergeleken. Ook is er een kaartje voor de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden.

Vo

Voor voortgezet onderwijs gaan de geüpdatete prognoses ook over de periode 2022 tot 2041 en zijn zij vanaf deze publicatie beschikbaar op instellings- én vestigingsniveau.

Mbo

Voor middelbaar beroepsonderwijs gaan de geüpdatete prognoses en het bijbehorende dashboard Link opent externe pagina over de periode 2022 tot 2036. Vanaf deze publicatie is de indeling in sectoren vervangen door sectorkamers, waarbij de indeling van de SBB wordt gevolgd.

Ook tellen vanaf deze publicatie naast bekostigde ook niet-bekostigde hoofdinschrijvingen mee in studententellingen. Dit geldt zowel voor het 1-cijferbestand dat als bron wordt gebruikt voor de prognoses als voor de referentieraming. Dit verkleint het verschil in geraamde studentenaantallen op basis van voorlopige en definitieve onderwijsmatrices (van de referentieraming). Het tellen van niet-bekostigde hoofdinschrijvingen zorgt ook voor een afwijking in studentenaantallen in historische schooljaren ten opzichte van eerdere publicaties.

Ho

Voor hoger onderwijs publiceren we nu voor het eerst een prognose over de periode 2022 tot 2035. Deze voorspelt het aantal ingeschreven studenten, het aantal instromers (met drie definities), het aantal tweedejaarsstudenten en het aantal hogerejaarsstudenten. De prognose is opgesplitst naar instellingen, opleidingsvorm, soort en type ho en internationale herkomst.

Referentieraming

Bekijk de referentieraming 2022 Link opent externe pagina