Tegemoetkoming opleidingsscholen

Aspirant-opleidingsscholen kunnen geen aanvraag meer indienen voor subsidie. Ontvangt u al subsidie? Vraag dan subsidie aan voor het komende schooljaar. De tegemoetkomingen staan in 1 subsidieregeling: Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Opgave aantal studenten opleidingsscholen

De bestaande opleidingsscholen kunnen subsidie ontvangen voor het komende schooljaar.

Opgave

Voor de subsidie voor het komende schooljaar dient u vóór 1 oktober een aanvraagformulier in. Met dit formulier geeft u het aantal studenten op dat over het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder studenten in de opleidingsschool worden meegeteld:

  • Bij de opgave van het aantal studenten telt u alleen studenten mee die voldoen aan de eisen uit de regeling. Alleen studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool geeft u op.
  • Met ingang van het schooljaar 2018-2019 moet een opleidingsschool elk schooljaar ten minste zestig studenten opleiden. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.
  • Scholen voor po, vo en bve, of afdelingen daarbinnen die deelnemen aan de opleidingsschool, moeten vallen onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Als een school of afdeling zwak of zeer zwak is, dan mag deze school of afdeling geen deel uitmaken van het partnerschap. Studenten die daar worden opgeleid mogen niet worden meegeteld voor de bepaling van de hoogte van de subsidie.

Kijk voor meer informatie over (aspirant-)opleidingsscholen in de Staatscourant van 11 juli 2018.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn  DUO als penvoerende school of instelling en gebruik formulier 'Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.'
  2. Op dit formulier geeft u het betreffende aantal studenten op.
  3. U dient het formulier vóór 1 oktober in bij DUO.

Als u gebruikmaakt van het e-formulier dan krijgt u direct per mail een bevestiging met een referentienummer. Dit is het bewijs voor uw aanvraag

Penvoerder

Binnen de opleidingsschool treedt één partner op als penvoerder. Als onder een bestuur meerdere penvoerende scholen vallen, moeten evenzoveel aanvraagformulieren worden ingediend. Een school of instelling kan maar voor één opleidingsschool de penvoerder zijn. De penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Wijzigingen in het penvoerderschap moet u uiterlijk 1 mei melden bij DUO. De wijzigingen gaan dan in per 1 augustus, volgend op de datum waarop de wijziging is doorgegeven.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het verstreken schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen. In bijlage 2 van de regeling zijn de bekostigingsstaffels met de bijbehorende subsidiebedragen te vinden. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen evenredig verdeeld over de subsidieontvangers.

Accreditatie

De subsidie loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de betreffende lerarenopleiding eindigt.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen staan in Veelgestelde vragen (89Kb, pdf). Voor overige vragen over 'Opgave aantallen studenten opleidingsscholen' neemt u contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.