Tegemoetkoming opleidingsscholen

Opleidingsscholen

De bestaande opleidingsscholen kunnen subsidie ontvangen voor het komende schooljaar.

Opgave aantal studenten opleidingsscholen

Voor de subsidie dient u uiterlijk 30 september voorafgaand aan het schooljaar een aanvraagformulier in. Met dit formulier geeft u het aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

Voor schooljaar 2019-2020 kunt u geen aantal studenten meer opgeven.

Voorwaarden

Welke studenten mag u bij de opgave meetellen?

  • De studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool.
  • De studenten van een opleiding die partner is in de opleidingsschool die valt onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De school of afdeling van de opleiding mag door de IvhO niet als zwak of zeer zwak beoordeeld zijn.
  • De studenten voldoen aan de eisen uit de regeling. 

De voorwaarden om de subsidie te ontvangen is:

  • De opleidingsschool leidt elk schooljaar minimaal 60 studenten op. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO als penvoerende school of instelling en gebruik formulier 'Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.'
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  2. Op dit formulier geeft u het betreffende aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling.
  3. U dient het formulier uiterlijk 30 september in bij DUO.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

Penvoerder

Binnen de opleidingsschool treedt één partner op als penvoerder. Als onder een bestuur meerdere penvoerende scholen vallen, moeten evenzoveel aanvraagformulieren worden ingediend. Een school of instelling kan maar voor één opleidingsschool de penvoerder zijn. De penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Wijzigingen in het penvoerderschap moet u uiterlijk 1 mei melden bij DUO. De wijzigingen gaan dan in per 1 augustus, volgend op de datum waarop de wijziging is doorgegeven.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het verstreken schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen. In bijlage 2 van de regeling zijn de bekostigingsstaffels met de bijbehorende subsidiebedragen te vinden. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen evenredig verdeeld over de subsidieontvangers.

Accreditatie

De subsidie loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de betreffende lerarenopleiding eindigt.

Kijk voor meer informatie over (aspirant-)opleidingsscholen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen staan in Veelgestelde vragen (91Kb, pdf). Voor overige vragen over 'Opgave aantallen studenten opleidingsscholen' neemt u contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.