Voor 2023 geldt een aantal maatregelen voor de centrale examens. Deze maatregelen zijn door de gevolgen van corona genomen.

Dit zijn de aanpassingen voor 2023:

  • In het 2e tijdvak zijn er 10 in plaats van 4 afnamedagen. Dit tijdvak loopt van 19 juni t/m 30 juni 2023. De N-termen zijn hierdoor een week later bekend: 6 juli 2023 in plaats van 30 juni 2023. De deadline voor aanmelding voor het 3e tijdvak wijzigt naar 12 juli 2023, 17.00 uur.
  • De periode van de flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de cspe’s voor vmbo is 2 weken langer. Deze examenperiode loopt van 3 april t/m 21 juli.
Normering

In 2023 zijn er, net als in 2021 en 2022, aanpassingen in de normering. De eisen vóór corona, zullen in 2023 zo veel als mogelijk gelden. Kijk voor meer informatie bij normering centrale examens 2023 Link opent externe pagina .

Resultaten eerdere jaren

Resultaat beroepsgericht profielvak

In 2021 en 2022 is er geen CSPE afgenomen. Het schoolexamen bepaalde het cijfer voor het beroepsgerichte profielvak. Voor dat schoolexamen moest een cijfer op één decimaal bepaald worden. Dit cijfer telde mee voor de eis dat het gemiddelde van de centraal examencijfers 5,5 moet zijn.
Het resultaat voor het beroepsgerichte profielvak uit 2021 of 2022 kan in de volgende gevallen meetellen in 2023:

  • leerlingen die gespreid examen doen op grond van artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en nu in het tweede jaar gespreid examen zitten
  • leerlingen die in 2022 in het 3e leerjaar al het beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten
  • Leerlingen die in 2021 in het 3e leerjaar zaten, toen het beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten en nu in het 2e jaar gespreid examen zitten

In alle gevallen telt het cijfer op dezelfde manier mee als in 2021 en 2022. Er is toen een schoolexamencijfer op één decimaal vastgesteld en ook een afgerond eindcijfer. Het schoolexamencijfer op één decimaal telt ook bij deze leerlingen mee voor de 5,5 gemiddeld behaald voor de centrale examens.

Resultaten uit 2020

In 2020 was er geen centraal examen. Als 1 of meer resultaten uit 2020 worden gebruikt bij de uitslag, dan geldt de 5,5-regel niet bij de uitslagbepaling. Dit vindt u in artikel 21 Link opent externe pagina van het Besluit Eindexamens 2020. Dit betekent dat kandidaten die een cijfer uit 2020 willen laten meetellen bij de uitslag, niet kunnen zakken op het gemiddelde voor het CE. Vooral vavo’s kunnen hiermee te maken krijgen.

Centrale examens spreiden

Alle centrale examens in het 1e tijdvak

In 2021 en 2022 werd het 2e tijdvak verlengd, omdat leerlingen zelf mochten bepalen om een deel of alle centrale examens in het 2e tijdvak af te leggen. Dat is dit jaar niet toegestaan. Alle centrale examens moeten in het 1e tijdvak worden afgelegd.

Verlenging 2e tijdvak

Het kan voorkomen dat een leerling ziek is. Bijvoorbeeld door corona of griep. Door dit jaar het 2e tijdvak te verlengen, kunnen die examens zonder problemen worden ingehaald. Als een leerling al eerder ziek is geweest, zijn niet alle schoolexamens op tijd afgesloten. Dat komt ook in andere jaren voor. De Wet voortgezet onderwijs 2020 artikel 2.55 Link opent externe pagina  lid 4 geeft de mogelijkheid dat de directeur bepaalt dat het schoolexamen in dat vak later mag worden afgesloten. Dat moet wel voordat het centraal examen in het vak wordt afgelegd. In het algemeen betekent dit dat het centraal examen in het 2e tijdvak wordt afgelegd. Hierdoor kan het centraal examen net zoals in reguliere jaren gespreid worden over het 1e en 2e tijdvak.

Herkansing vak uit 1e tijdvak

In het 2e tijdvak kan dan ook al een vak dat is afgesloten in het 1e tijdvak herkanst worden. De leerling kan ook wachten tot alle eindcijfers bekend zijn met het kiezen van het te herkansen vak. Dan moet die leerling de herkansing doen in het 3e tijdvak bij het staatsexamen. Op de scholen zelf wordt geen 3e tijdvak afgenomen.

Gespreid examen op grond van artikel 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Leerlingen die in 2022 in het 1e jaar van het gespreid examen zaten, mochten toen 2 herkansingen maken over de vakken die in dat jaar waren afgelegd. In het 2e jaar van het gespreid examen in 2023, kunnen deze leerlingen één herkansing doen in één van de vakken die in 2022-2023 worden afgesloten. Als zij vorig jaar maar één herkansing of zelfs geen herkansing hebben gebruikt, kunnen zij niet deze ongebruikte rechten meenemen naar dit jaar.

Beroepsgerichte profielvak

Voor het beroepsgerichte profielvak geldt in 2023 een afwijkende regeling. Als leerlingen het vak vorig jaar hebben afgesloten, kunnen ze toch dit vak alsnog herkansen door het maken van een cspe. Ze kunnen daardoor het cijfer verbeteren. Dit is geregeld in artikel 10.5 Link opent externe pagina  van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vervroegd examen op grond van artikel 2.56 lid 4 WVO

Leerlingen die in 2022 één of meer vakken vervroegd hebben afgelegd, mochten toen deze vakken herkansen. Er was geen recht op 2 herkansingen omdat deze leerlingen niet opgingen voor het diploma. Als zij toen het/een vak hebben herkanst, is daarmee hun recht om te herkansen verbruikt. Dan kunnen ze dit jaar geen enkel vak meer herkansen.

BB en KB leerlingen

Voor BB en KB leerlingen geldt dat de herkansing van het beroepsgerichte profielvak altijd los staat van de herkansing van de andere vakken. Leerlingen die vorig jaar het beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten en ontevreden zijn over het cijfer, hebben het recht om dit vak in 2023 te herkansen met een CSPE. Dit geldt ook als zij vorig jaar binnen het schoolexamen al hadden herkanst. Dit is geregeld in artikel 10.5 Link opent externe pagina van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

GL leerlingen

Ook GL leerlingen mogen het beroepsgerichte vak dat zij in de 3e klas hebben afgesloten dit jaar herkansen door het maken van een CSPE. Daarmee verbruiken ze dan wel hun enige herkansing.

Leerwerktraject en doorlopende leerroute

De maatregelen in 2023 gelden ook voor deelnemers aan het leerwerktraject en de doorlopende leerroute. Dit betekent dat zij hun CSPE afleggen tussen 3 april en 21 juli 2023. Dit geldt ook voor het digitaal flexibele CE Nederlands.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee