Vak op hoger niveau

Scholen moeten leerlingen de mogelijkheid geven om vakken die hetzelfde zijn, op een hoger niveau te volgen en af te sluiten.

Havo

De mogelijkheid voor havo-leerlingen om vakken op vwo-niveau te volgen, is bepaald in artikel 2.21 lid 4 Link opent externe pagina Wet voorgezet onderwijs 2020.

Vmbo

Voor vmbo is dit geregeld in artikel 2.24 lid 5 Link opent externe pagina Wet voortgezet onderwijs 2020. En in het bijzonder:

Het gaat niet alleen om vakken op het niveau direct erboven. Bijvoorbeeld: een vmbo-bb leerling mag ook een vak op vmbo-tl niveau of havo of vwo-niveau volgen.

Vak op hoger niveau dat op eigen niveau niet bestaat

Een vak volgen op een ander niveau dat niet op het eigen niveau bestaat, kan op havo niet. Op vmbo kan het wel, maar alleen als het om een extra vak gaat.

Havo

Als het vak niet bestaat op het eigen niveau, kunnen havo-leerlingen er op een hoger niveau geen examen in doen. Dit geldt bij voorbeeld voor de klassieke talen (Grieks, Latijn), Wiskunde C en Chinees. Deze vakken bestaan wel binnen vwo en niet binnen havo.

Vmbo

Vmbo-leerlingen kunnen wel in extra vakken examen doen ook al bestaan die niet op het eigen niveau. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om op vmbo-bb en kb examen te doen in de vmbo-tl/gl vakken LO2 en kunstvakken II. Dit is geregeld in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, artikel 3.4 lid 4 Link opent externe pagina , artikel 3.5 lid 3 Link opent externe pagina , artikel 3.6 lid 3 Link opent externe pagina , en artikel 3.7 lid 3 Link opent externe pagina .

Beroepsgerichte vakken op hoger niveau

Bij beroepsgerichte programma’s op hoger niveau kan een leerling alleen vanuit de bb hetzelfde vak op hoger niveau volgen uit de kb. Dat geldt voor het profielvak en ook voor de keuzevakken. Dit is geregeld in artikel 2.23 Link opent externe pagina lid 2 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het profielvak in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg is groter dan in de gl. Het kan daarom niet vervangen worden door een gl-programma. In de gl heeft het profielvak namelijk 2 in plaats van 4 modules. Bb en kb-leerlingen kunnen geen beroepsgerichte keuzevakken op gl-niveau afsluiten omdat dit niet geregeld is in de wet.

Vermelding op diploma en cijferlijst

Als een vak op een hoger niveau is afgelegd, wordt dit op het diploma en de cijferlijst gezet. Op het diploma staat de kop ‘met …. Vak(ken) op hoger niveau’. Op de cijferlijst staat achter het vak op welk niveau de leerling het heeft afgelegd als het een hoger niveau is. Zie ook: Regeling Link opent externe pagina  Modellen diploma’s vo.

Na vervroegd examen toch vak op hoger niveau

Leerlingen die goed presteren in een vak kunnen: Het vak een jaar eerder afsluiten. Of, het vak op een hoger niveau volgen.

Leerlingen moeten een keuze maken. Allebei is niet mogelijk omdat een leerling een eindexamen in een vak niet 2 keer kan doen.

Schoolexamencijfer bij terugvallen op eigen niveau

Als een leerling het eindexamen heeft afgelegd op hoger niveau kan het resultaat tegenvallen. In dat geval mag de leerling het centraal examen afleggen op het eigen niveau. Dit is geregeld in artikel 3.37 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO. De bedoeling van de regeling is om leerlingen aan te moedigen een vak op hoger niveau te volgen als dat kan.

Schoolexamencijfer hoger niveau blijft staan

Als een leerling het centraal examen toch op het eigen niveau aflegt, blijft het schoolexamencijfer op het hogere niveau staan. Het eindcijfer wordt dan berekend door het gemiddelde te nemen van het schoolexamencijfer op het hogere niveau en het centraal examencijfer op het eigen niveau. Kijk voor meer informatie in Staatsblad 288 Link opent externe pagina uit 2017 (toelichting artikel III, onderdeel HH).

Toch schoolexamencijfer op eigen niveau

Soms is er een groot verschil tussen het schoolexamenprogramma op het hogere niveau en het eigen niveau. Dan is het logisch om ook een schoolexamencijfer op het eigen niveau te hebben.

Alleen als de school vooraf heeft bepaald hoe het tot een schoolexamencijfer op het eigen niveau komt, kan het later nog wijzigen in een cijfer op het eigen niveau. Regel in het PTA hoe u die verschillen oplost en de behaalde resultaten herbeoordeelt op het eigen niveau. Of bepaal al eerder een schoolexamencijfer op eigen niveau door ook het PTA op het eigen niveau te laten maken.

De inspectie moet wel toestemming geven, omdat het cijfer verandert na de deadline voor het inleveren van schoolexamencijfers.

Keuze om terug te vallen op eigen niveau

Als een leerling besluit om het centrale examen te doen op het eigen niveau, kan erna het cijfer op het hogere niveau niet meetellen. Dit is anders bij een herkansing, daar telt het hoogste cijfer. Als teruggaan naar het eigen niveau niet voordelig is voor de leerling, is herkansing mogelijk om het cijfer te verbeteren.

Het advies is om van tevoren rekening te houden met de gevolgen van teruggaan naar het eigen niveau. Bijvoorbeeld voor leerlingen in vmbo-bb/-kb. Bij de digitale examens is het namelijk mogelijk om een ‘terugval-examen’ in te plannen vóórdat het cijfer voor het vak op het hogere niveau bekend is. Als dan toch op het eigen niveau examen is gedaan, geldt dat resultaat.

Meenemen vak op hoger niveau naar lager niveau niet mogelijk

Als een leerling na een vervroegd examen in bijvoorbeeld 5 vwo wisselt naar 5 havo, telt het resultaat van het vervroegde examen niet mee als vak op hoger niveau. Het vervroegde examen is namelijk afgelegd als vwo-leerling. Dan gelden de vwo-examenregels. De leerling moet opnieuw centraal examen doen in dat vak. Dat kan op het eigen niveau of opnieuw op het hogere niveau.

Een andere oplossing is dat de leerling vóór het centraal examen en vóór de melding van de schoolexamenresultaten in ROD, al wordt ingeschreven op het lagere niveau. Een 5 vwo-leerling zal dan moeten worden ingeschreven op 4 havo. Een KB-leerling moet ingeschreven worden op BB-niveau.

Als de switch van de leerling gebeurt voordat de schoolexamencijfers gemeld worden in ROD, telt het resultaat wel mee.

Contact examenloket

U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via examenloket@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw e-mail binnen 5 werkdagen.

Of gebruik het contactformulier.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 77 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn de wachttijden het kortst.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee