Naar In het kort

Examenloket

 1. In het kort
 2. Waar moet ik zijn?
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord op de veelgestelde vragen.

Eindexamen 2022

Wat zijn de maatregelen?
 1. Net als in 2021 kan het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de uitslagbepaling. Dit mag geen kernvak zijn. Het mag wel een profiel- of schoolsoortbepalend vak zijn, bijvoorbeeld economie in E&O, het beroepsgerichte profielvak in een van de profielen op het vmbo, natuurkunde in NT of Latijn op het gymnasium.
  Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst. 

 2. Het 2e tijdvak voor de vakken met een schriftelijk examen op een vast tijdstip is uitgebreid van 4 naar 10 dagen.

 3. Het 3e tijdvak wordt op school afgenomen. 

 4. Elke examenkandidaat die dit jaar opgaat voor het diploma heeft recht op 2 herkansingen. 

 5. Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo wordt dit schooljaar niet afgenomen. Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met het schoolexamen. 

 6. De afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale examens in het vmbo-bb en -kb is verlengd tot en met 22 juli. Ook de afnameperiode voor het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken is verruimd en duurt tot en met 22 juli.

Kan het cijfer voor een onderdeel van het combinatiecijfer buiten beschouwing worden gelaten?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld maatschappijleer of het profielwerkstuk of in het vmbo één van de beroepsgerichte keuzevakken kan buiten beschouwing worden gelaten bij de uitslagbepaling. Hierdoor kan het combinatiecijfer een punt hoger uitvallen en dus voor compensatie van een onvoldoende zorgen. 

Het is niet mogelijk het hele combinatiecijfer buiten beschouwing te laten. De duim kan namelijk maar op 1 cijfer gelegd worden. 

Doorstromers van havo naar vwo
Bij doorstromers van havo naar vwo bestaat het combinatiecijfer vaak alleen maar uit het cijfer voor het profielwerkstuk. Dit cijfer kan wel buiten beschouwing worden gelaten. Daardoor zou er dan geen combinatiecijfer meer zijn, maar op de cijferlijst moet wel een cijfer staan bij het combinatiecijfer en ook in ROD moet een cijfer worden doorgegeven voor het combinatiecijfer. Dit is dan toch het cijfer voor het profielwerkstuk. 

Kan een beoordeling buiten beschouwing worden gelaten?

Nee, dit kan niet. Dit heeft ook geen zin. De enige beoordelingen die gegeven kunnen worden zijn ‘goed’ en ‘voldoende’ en wel voor lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijk deel, kunstvakken inclusief ckv en het profielwerkstuk op het vmbo. 

De beoordeling ‘onvoldoende’ is niet toegestaan
Als een school de beoordeling ‘onvoldoende ‘ zou willen geven, is het vak nog niet afgerond en moet de school de leerling in staat stellen het vak af te ronden, zodat de beoordeling ‘voldoende’ kan worden gegeven.

Zie artikel 35 Link opent externe pagina  lid 3 en 4 van het Eindexamenbesluit VO.

Kiest de leerling zelf in welk tijdvak hij examen doet?

Ja. Een leerling mag zelf kiezen in welk tijdvak hij examen doet en geeft zijn keuze uiterlijk op 22 april 2022 door. Als een leerling alle vakken in het 1e tijdvak wil afleggen en de leerling geeft dit op tijd door, dan kan de school deelname in het 2e tijdvak niet verplichten. 

Let op, als de leerling zijn keuze niet uiterlijk 22 april 2022 heeft doorgegeven aan de school, dan besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt. De school laat uiterlijk 29 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het tweede tijdvak aflegt.

Hoe zit het met herkansen?

Er zijn dit jaar voor het centraal examen 2 mogelijkheden voor herkansingen van 2 verschillende vakken. Een leerling mag niet 2 keer hetzelfde vak herkansen in tijdvak 2 en 3.

Een leerling mag in het 2e tijdvak zowel examens maken als herkansen
Voor het afnemen van een herkansing is het niet nodig dat al in alle vakken voor een 1e keer centraal examen is afgelegd. Als een leerling besluit om de centrale examens te spreiden over het 1e en 2e tijdvak, dan mag de leerling al een vak in het 2e tijdvak herkansen als er in het 1e tijdvak in dat vak al centraal examen is afgelegd. Als een leerling dat doet, dan weet hij nog niet precies hoe hij ervoor staat. Hij neemt in dat geval een risico op een verkeerde keuze (achteraf gezien). Voor alle duidelijkheid: een leerling kan eenzelfde vak niet 2 keer herkansen.

Herkansen in tijdvak 3
Het uitgangspunt is dat leerlingen die het volledig centraal examen afleggen in het 1e tijdvak eventueel herkansen in het 2e tijdvak. Een leerling mag ervoor kiezen om 2 vakken in het 3e tijdvak te herkansen, maar daarmee neemt deze leerling een risico als die dan ziek wordt of in quarantaine moet.

Herkansingen spreiden over 2e en 3e tijdvak
Een leerling mag herkansingen van 2 verschillende vakken spreiden over het 2e en 3e tijdvak. Hetzelfde vak 2 keer herkansen kan niet (dus niet 1 keer in het 2e tijdvak en 1 keer in het 3e tijdvak). 

Aantal herkansingen bij gespreid examen
Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het 1e jaar van het gespreid examen zitten en vakken afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van 2 centrale examens. Volgend schooljaar (het 2e jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan 1 herkansing voor het centraal examen uit dat jaar. 

Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het 2e jaar van het gespreid examen zitten, krijgen in schooljaar 2021-2022 de mogelijkheid om 2 vakken te herkansen waarin ze dit jaar centraal examen doen. Dat geldt ook voor leerlingen die vorig jaar ook al gebruik hebben gemaakt van de 2e herkansing. Het recht op herkansing wordt voor het gespreid examen namelijk per jaar geregeld.

Aantal herkansingen bij vervroegd examen
De extra herkansingsmogelijkheid dit jaar, geldt alleen voor leerlingen die in schooljaar 2021-2022 opgaan voor het gehele diploma. 

Net als in de reguliere situatie hebben leerlingen die vervroegd examen doen in 1 of meerdere vakken in totaal 1 mogelijkheid om het centraal examen te herkansen. 

De extra herkansingsmogelijkheid die specifiek geldt voor dit schooljaar, geldt dus niet voor leerlingen die in het (voor)-voorlaatste leerjaar zitten én in 2021-2022 1 of meerdere vakken afsluiten, maar pas in een volgend schooljaar opgaan voor het diploma. 

Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 opgaan voor het diploma en in een eerder schooljaar vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op 2 herkansingen. Let op, dit geldt niet als ze vorig jaar het vervroegd afgesloten vak al hebben herkanst. Dan blijft er nog 1 herkansing over. Ze kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in een eerder leerjaar hebben afgesloten. 

Herkansen om cijfer te verbeteren
Leerlingen mogen hun herkansing(en) ook inzetten voor het verbeteren van het cijfer. 

Datums tijdvakken en N-termen (uitslag)
Tijdvak Afnamedagen  Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1 12 mei t/m 30 mei  9 juni
Tijdvak 2 13 juni t/m 24 juni  1 juli
Tijdvak 3 5 t/m 8 juli  14 juli
Digitaal flexibele examens 4 april t/m 22 juli 15 juni
CSPE 16 februari t/m 22 juli 8 juni
Waar staat het rooster?

Op Examenblad.nl staat het rooster Link opent externe pagina van de centrale examens 2022. Hier selecteert u van welk schooltype u het rooster wil bekijken. Onderaan de pagina kunt u het rooster ook downloaden.

Wat is de uiterlijke aanleverdatum voor de SE-resultaten?

De aanleverdatum voor de SE-resultaten van de vakken met een schriftelijk centraal examen is voor zowel het 1e als het 2e tijdvak gelijk, namelijk: 10 kalenderdagen voor de start van het 1e tijdvak voor de papieren examens. 

Deze deadline geldt ook voor de vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten, zoals LO (1), CKV, Kunstvakken incl. CKV, maatschappijleer. BSM, NLT. Let op: Dit geldt ook voor de beroepsgerichte leerwegen, waarin de avo-vakken met een centraal examen digitaal flexibel worden afgesloten. 

Flexibele en digitale centrale examens bb en kb
Voor de flexibele en digitale centrale examens moet het SE-resultaat uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het betreffende centraal examen wordt afgenomen, zijn doorgegeven in het ROD.

Aanpassen SE-resultaat
In alle gevallen geldt dat het resultaat tot 3 dagen voor het 1e tijdvak of 3 dagen voor de afname van het CE aangepast mag worden. Als later alsnog blijkt dat een schoolexamencijfer niet juist is en aangepast moet worden, dan kan dat alleen met toestemming van de inspectie, door gebruikmaking van een formulier dat u kunt opvragen bij Examenloket@duo.nl.   

Onverwachte omstandigheden
Alleen als een leerling door onverwachte omstandigheden niet in staat was om het schoolexamen in één of meer vakken af te sluiten voor de aanvang van het 1e tijdvak, dan mag het SE-resultaat voor dat vak of die vakken na de aanvang van het 1e tijdvak worden aangeleverd. Let op, dit SE-resultaat moet wel uiterlijk de dag vóór de afnamedag van het centraal examen in dat vak of die vakken aangeleverd zijn. Als het om een vak gaat dat geen centraal examen heeft, is de uiterste aanleverdatum van het SE-resultaat een week voor de uitslagbepaling. 

Wanneer worden de examenopgaven bezorgd?
Examenopgaven 1e tijdvak 9, 10 of 11 mei
Examenopgaven 2e tijdvak 7, 8 of 9 juni
Examenopgaven 3e tijdvak 27, 28 of 29 juni        

Zie hiervoor ook de activiteitenplanning Link opent externe pagina op Examenblad.nl. 

Mijn leerling is ziek of zit in quarantaine in het 1e tijdvak, wat nu?

Als een leerling examen gaat doen in het 1e tijdvak, maar tijdens het 1e tijdvak ziek is of in quarantaine zit, dan legt de leerling examens af tijdens het 2e tijdvak. Herkansen kan dan in het 3e tijdvak. 

Welke gevolgen hebben de maatregelen bij de centrale examens bb en kb?

De afnametermijn voor de digitale flexibele centrale examens, de examens in de beroepsgerichte profielvakken en de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo-bb en -kb is verlengd tot en met 22 juli 2021. 

Uiteraard geldt ook voor de flexibele digitale examens dat de leerlingen recht hebben op 2 herkansingen. De school kan de herkansingen zelf inplannen vanaf 16 juni. 

Wordt de uitslagdatum voor bb en kb ook nog aangepast en op 9 juni gezet?

Dit wordt niet aangepast. Een school waar zowel digitaal flexibele examens worden afgenomen als centrale examens op een vast tijdstip heeft in juni twee uitslagmomenten, namelijk 9 juni voor de vakken op een vast tijdstip en 15 juni voor de digitaal flexibele examens. 

Als gevolg van de aanpassing van de examenplanning dit schooljaar (de uitbreiding van het tweede tijdvak en het derde tijdvak op de scholen) is de uitslagdatum van het eerste tijdvak verschillend voor havo-, vwo-, gl/tl-leerlingen en vmbo bb/kb-leerlingen. Er zijn twee uitslagmomenten. Omdat het tweede tijdvak eerder start, moet ook de uitslag van het eerste tijdvak eerder bekend zijn. De normering van de schriftelijke examens wordt versneld. Het is niet ook mogelijk de normering van de digitaal flexibele examens te versnellen en op een eerder tijdstip uit te voeren. Voor de herkansingen geldt dat die in een ‘normaal’ jaar ook pas na 15 juni konden worden ingepland. De termijn is nu opgerekt tot 22 juli.

Mogen we het PTA en Examenreglement aanpassen?

Ja. Net als vorig jaar kunnen het PTA en het Examenreglement aangepast worden. Na vaststelling van het PTA en Examenreglement voor 1 oktober is het normaal gesproken alleen mogelijk om het PTA of het examenreglement te wijzigen als er sprake is van onverwachte omstandigheden of een fout.

Als uw school hiermee te maken heeft dan zijn dit de stappen:

 1. De school verzoekt het bestuur om het PTA en/of examenreglement te wijzigen.  
 2. Voor het vaststellen van het gewijzigde PTA en/of examenreglement moet de standaard procedure opnieuw gevolgd worden. Dit is inclusief het advies van de examencommissie en de instemming van de MR.
 3. De school moet direct erna de leerlingen, ouders en de inspectie actief informeren over deze wijziging. De school informeert de inspectie hierover via een mail naar examenloket@duo.nl en geeft in deze mail het volgende door:
  - om welk PTA het gaat (klas, jaar, schoolsoort)
  - de reden van wijziging 
  - wat de wijziging is
  - dat de MR heeft ingestemd 
  - dat de wijziging niet in het nadeel van de leerlingen is
 4. Dit gewijzigde PTA uploadt de school in het Internet Schooldossier. 

Zie ook artikel 31b Link opent externe pagina van het Eindexamenbesluit VO. 

Andere vraag?

In het document vindt u per onderwerp nog meer veelgestelde vragen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee