Hoger onderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen onder dezelfde wetgeving: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). Om in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen, is in het studiejaar 2002-2003 de bachelor-masterstructuur ingevoerd.

Aankomend studenten worden toegelaten tot een hbo-opleiding met een havo-diploma, een vwo-diploma of een diploma op mbo-4-niveau. Toelating tot een universiteit kan worden verkregen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of -bachelor, met bepaalde buitenlandse diploma’s of met een colloquium doctum.

Open data hoger onderwijs gaat over studenten (ingeschrevenen) en universiteiten en hbo instellingen (adressen).

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.