Naar Privacy

Privacyverklaring en inzagerecht

Privacyverklaring

DUO voert taken uit voor OCW, SZW, BZK en Financiën op het gebied van onderwijs, examens, inburgering, inschrijving in het register niet-ingezetenen en kinderopvang. Bij het uitvoeren van deze wettelijke taken verwerkt DUO uw persoonsgegevens. DUO houdt zich daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze werkzaamheden en heeft betrekking op al onze klanten en de gebruikers van onze websites. De privacyverklaring van DUO kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze website.

Welke persoonsgegevens

DUO verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • personalia zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • relatiegegevens zoals naam en adres van uw ouders, partner(s) en kinderen en (wettelijke) vertegenwoordigers
 • woongegevens in verband met de Controle uitwonendenbeurs
 • opleidingsgegevens, bijvoorbeeld over onderwijsinstelling en diplomagegevens
 • financiële gegevens, zoals de hoogte van toekenningen, inkomen en het rekeningnummer
 • identificerende nummers, zoals burgerservicenummer en onderwijsnummer
 • gegevens over uw contacten met DUO, zoals e-mailcontact
 • accountgegevens voor Mijn DUO
 • technische gegevens, zoals het IP-adres
 • bijzondere gegevens, zoals uw nationaliteit, verblijfsstatus en gegevens over uw gezondheid en gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Dit doen we alleen wanneer hiervoor een specifieke wettelijke grondslag is.
Waarvoor verwerken we

DUO verwerkt uw persoonsgegevens voor het:

 • bekostigen van onderwijsinstellingen
 • verstrekken van studiefinanciering, de tegemoetkoming van schoolkosten, het levenlanglerenkrediet en leningen voor inburgering
 • inschrijven als niet-ingezetene in de basisregistratie personen voor aankomende studenten uit het Caribisch gebied
 • uitvoeren van subsidieregelingen in het kader van het lerarenbeleid
 • controleren van de rechtmatigheid van verstrekte toekenningen
 • innen van lesgelden, OV- en studieschulden
 • erkennen en legaliseren van diploma's en het beheren van Mijn diploma's
 • organiseren en faciliteren van school-, staats-, inburgerings- en Wft-examens
 • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
 • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland
 • verzamelen en beheren van gegevens in de registers voor kinderopvang
 • beheer van het Europees register beroepskwalificaties
 • aanbieden van functionaliteiten van de DUO-website en het portaal Mijn DUO
 • onderhouden van contacten (met klanten en geïnteresseerden), waaronder de communicatie via social media
 • verstrekken van onderwijsgegevens aan diverse partners in de onderwijsketen
 • uitvoeren van onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling
 • rapporteren aan de Minister en de Tweede Kamer over effecten van bestaand beleid en ontwikkeling van toekomstig beleid
 • rapporteren ten behoeve van Kamervragen
 • ontwikkelen van databestanden voor publicatie op Open onderwijsdata.
Hoe komen we eraan
 • Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door als u een aanvraag indient. DUO heeft de wettelijke plicht om uw gegevens op juistheid te controleren, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij de gemeente van uw woonplaats.
 • Daarnaast ontvangt DUO persoonsgegevens van andere instanties. Het hangt af van de taak die DUO uitvoert om welke gegevens het gaat. Voor het ontvangen van deze persoonsgegevens is altijd een wettelijke grondslag.
Hoe beschermen we

DUO zorgt voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat DUO ervoor zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken. 
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Daarbij worden de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging gevolgd. 
 • DUO maakt afspraken over beveiligingsmaatregelen met externe partijen en controleert of deze afspraken worden nagekomen.
Hoelang bewaren we

DUO bewaart uw persoonsgegevens zolang als wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Verstrekking aan derden

DUO verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren. DUO toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

 • We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals de Inspectie van het Onderwijs, onderwijsinstellingen, de Belastingdienst, het CBS, gemeentes, CJIB, RvIG en door de Minister aangewezen onderzoeksinstellingen. 
 • Andere instanties kunnen op grond van een eigen wettelijke taak ook gegevens bij DUO opvragen. Instanties zoals de gemeentelijke dienst SZW, de Belastingdienst en de SVB controleren bijvoorbeeld of iemand terecht een bijstandsuitkering, belastingaftrek of kinderbijslag krijgt. Bovendien kan de Officier van Justitie een beroep doen op onze gegevens bij een strafrechtelijk onderzoek.
Controle en fraudebestrijding
 • DUO controleert de door u verstrekte gegevens op juistheid door deze te vergelijken met gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en onderwijsinstellingen.
 • DUO voert controles uit om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.

Controle uitwonendenbeurs

Als u een beurs voor uitwonenden krijgt, controleert DUO uw inschrijvingsgegevens bij de gemeente. Ook controleren we door middel van huisbezoeken, die plaatsvinden op basis van een aselecte steekproef. DUO maakt geen gebruik van het profiel van een persoon. Besluiten worden niet geautomatiseerd gemaakt, maar altijd door een medewerker genomen. DUO gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens bij de uitwonendencontrole:

 • het burgerservicenummer
 • de woonsituatie 
 • opleidingsgegevens
 • woongegevens voor het afleggen van huisbezoeken
 • wanneer huisbezoeken plaatsvinden, gegevens van ouders en medebewoners, zoals naam en woonadres.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Op basis van de bewaartermijnen die zijn opgenomen in de selectielijst van de Archiefwet, bewaren wij uw gegevens nog 5 jaar nadat uw relatie met ons is beëindigd.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

DUO maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Op cookies zijn 2 wetten van toepassing: de AVG en de Telecommunicatiewet.

AVG
 • DUO gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.
 • DUO heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zoveel mogelijk te beperken. De verzamelde gegevens gebruikt DUO alleen voor verbetering van de website.
 • U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld niet chatten met een medewerker.
 • De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.
Telecommunicatiewet

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Inzagerecht

De meeste persoonsgegevens die DUO van u verwerkt, kunt u inzien via Mijn DUO. Op grond van het inzagerecht kunt u ook een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens DUO (nog meer) van u verwerkt. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u in sommige gevallen bepaalde gegevens laten verwijderen.

Voor uw verzoek kunt u een van de volgende modelbrieven gebruiken:

Verzoek voor iemand anders

Wanneer u het verzoek voor iemand anders doet, hebben we een kopie nodig van een machtiging of een document waaruit de wettelijk vertegenwoordiging blijkt, zoals een rechterlijk vonnis.

U kunt het verzoek sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. de privacy officer
Kempkensberg 12, verdieping 8 N
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek sturen we u een schriftelijke reactie.

Wat u zelf kunt doen
 • Ga zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Deel uw inloggegevens en persoonsgegevens niet openbaar. 
 • Wissel bij het gebruik van sociale media geen persoonsgegevens met ons uit. 
 • Krijgt u informatie van DUO die niet voor u bestemd is? Stel DUO dan direct op de hoogte door een mail te sturen naar meldpuntdatalekken@duo.nl. We onderzoeken uw melding en treffen eventuele maatregelen. 

Wilt u een wijziging in uw gegevens doorgeven, bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of uw rekeningnummer? Dan kunt u dit doen met behulp van onze Wijzigingshulp.

Functionaris Gegevensbescherming

DUO heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen DUO in overeenstemming zijn met de wet.

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Kempkensberg 12, kamer N-803
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Mail: fg@duo.nl

Dit e-mailadres is voor vragen, signalen of opmerkingen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Op onze contactpagina leest u hoe we u kunnen helpen met uw andere vragen of wijzigingen.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door DUO, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat DUO niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. Gebruik in dat geval het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Link opent externe pagina .

Als u niet tevreden bent met een formele beslissing van DUO, kunt u bezwaar maken.