Naar Home

Telformulieren 2021 Caribisch Nederland

DUO verzorgt vanaf 2010 de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland. De leerlingentelling vormt de basis voor de personele bekostiging en de exploitatiebekostiging van deze scholen.

Telling 2021

De peildatum van de telling is 1 oktober 2021. Het aantal leerlingen dat u invult op het formulier, vormt de basis voor de bekostiging. Alle informatie over de leerlingtelling vindt u in de brochure.
Pupil count 2021

Since 2010 DUO organizes the funding of schools in the Caribbean Netherlands. The pupil count is the basis on which operational and staff funding is determined for these schools.

The count

The reference date for the count is 1 October 2021. Funding will be based on the number of pupils entered on the form. You find all the information about this pupil count in the leaflet.

Opsturen

 1. Scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.
 2. DUO moet het formulier uiterlijk 15 oktober 2021 hebben ontvangen.

Submission

 1. Scan the completed form and send it by e-mail to caribisch.nederland@duo.nl.
 2. DUO must receive the form no later than 15 October 2021.
Primair onderwijs

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de opgave is 1 oktober 2021.

Instructie
De leerlingen worden per leeftijd geteld. Per leeftijd geeft u het aantal jongens en meisjes op. Ook geeft u het totaal aantal op. 

Opgave aantal leerlingen:

 • Het gaat om leerlingen die op de teldatum 4 tot 14 jaar waren;
 • De leerlingen stonden op de teldatum op uw school ingeschreven;
 • De leerlingen hebben vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum niet meer dan de helft van het aantal schooldagen zonder geldige reden verzuimd. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld (langdurige) ziekte, schorsing van de leerling of vakantie buiten de vastgestelde vakantieperiode wegens het beroep van de ouder(s).
Primary education

Use this form to notify DUO of the number of pupils for whom your school can get funding. The reference date is 1 October 2021.

Explanatory notes
The pupils are counted according to age. Enter the number of boys and girls per age. Also enter the total number of pupils.

Submitting pupil count:

 • Enter all pupils who were ages 4 to 14 years on the count date;
 • These pupils were registered at the school on the count date; 
 • Also, these pupils, from the beginning of the school year to the count date, were not absent without a valid reason for more than half the number of school days. Valid reasons include illness (including long-term illness), suspension as a disciplinary measure, or holidays outside the standard holiday period due to the occupation of the child’s parent(s).
Voortgezet onderwijs

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de opgave is 1 oktober 2021. 

Instructie voor het voortgezet onderwijs Bonaire
De leerlingen worden geteld aan de hand van de elementcodes voor Caribisch Nederland. Dit is vastgesteld in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021-2022. De benaming bij code 0909 is aangepast van Bijzondere onderwijsbehoefte naar Specifieke onderwijsbehoefte. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd, vooruitlopend op de vereenvoudiging bekostiging vo.

Instructie voor het voortgezet onderwijs Saba en Sint Eustatius
De leerlingen worden geteld aan de hand van de elementcodes voor Caribisch Nederland. Dit is vastgesteld in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022. Deze wijziging is doorgevoerd vooruitlopend op de vereenvoudiging bekostiging vo. De codes voor Cvq2, Csec en Cape zijn aangepast in vergelijking met vorig jaar (2020). Ook zijn er opleidingen verwijderd en zijn er nieuwe Cvq-opleidingen bijgekomen. Dit is bekendgemaakt met een beschikking aan het schoolbestuur.
E zijn 2 extra tabellen op het telformulier toegevoegd:
 • In tabel 2a moet uw school de aantallen leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen invullen die vanuit de lower forms naar het Cvq zijn doorgestroomd naar leerjaar 4 en 5, gespecificeerd per Cvq-opleiding. Leerlingen met een extra leerjaar in verband met een combinatie Csec-vak kunnen in leerjaar 6 worden ingeschreven. 
 • In tabel 2b moeten de aantallen niet-leerplichtige leerlingen worden ingevuld die de leerjaren 1 tot en met 3 niet (recentelijk) hebben doorlopen, maar die alleen een 1- of 2-jarige Cvq-opleiding volgen. Dit moet gespecificeerd per Cvq-opleiding worden ingevuld. De specificatie is bedoeld als beleidsinformatie.
Secondary education

Use this form to notify DUO of the number of pupils for whom your school can get funding. The reference date is 1 October 2021.

Explanatory notes secondary education Saba and St. Eustatius
The students are counted according to the element codes for the Caribbean Netherlands, established in the Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022. This change has been made in anticipation of the simplification of secondary education funding. The codes for Cvq2, Csec, and Cape are different from last year (2020). Also, some education tracks have been eliminated while new options under Cvq have been added. These changes have been communicated to your board.

Additionally, 2 tables have been added to the form:

 • In table 2a your school has to enter the number of students of compulsory school age and students required to complete a qualification, who have progressed to Cvq years 4 and 5 from the lower years. For students with an extra school year due to a combination with a Csec subject you can write this as year 6. Enter the number of students for each type of education. 
 • In table 2b enter the numbers of students who are not required to qualify and who have not (recently) completed years 1 to 3, but who are only following a 1 or 2-year Cvq programme. This has to be specified by type of Cvq education. This specification is used for policy purposes.
Beroepsonderwijs

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de opgave is 1 oktober 2021.

Instructie voor het beroepsonderwijs Bonaire
Opleidingen, waarop al vier jaar geen studenten zijn ingeschreven en waarop dus vier jaar niet meer geteld is, zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe opleidingen toegevoegd aan het formulier. Dit is bekend gemaakt door middel van een beschikking aan het bestuur. Op het telformulier moet uw school de studenten per crebocode (opleiding) opgeven en onderscheiden naar bol voltijd en bbl. Er kan niet meer geteld worden op bol deeltijd aangezien dit geen bekostigingsgegeven is. Vul een nul in als er geen studenten zijn voor een opleiding/leerweg.

Meer informatie - More information

Stuur een e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.

Send an e-mail to caribisch.nederland@duo.nl.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee