Naar Examens

Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Snel naar het antwoord op

Vraag en antwoord over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak 2020-2021

Het CSPE vervalt

Op 20 november 2020 besloot de minister dat het CSPE in 2021 niet doorgaat. Net als in 2020 wordt het beroepsgerichte profielvak afgesloten met het schoolexamen. In 2021 zijn de opdrachten van het CSPE beschikbaar. 

Het CvTE heeft in samenwerking met SPV, VO-raad, DUO/Examenloket en Cito een brochure Link opent externe pagina uitgebracht. Hierin staan richtlijnen en informatie over hoe scholen het CSPE kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA.

Aanvullend op de brochure vindt u in de download (144Kb, pdf) antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik de regelgeving over het schoolexamen rekenen?

Het schoolexamen rekenen moet worden afgelegd door leerlingen in het vmbo en havo die geen eindexamen doen in wiskunde. Dit is geregeld in artikel 61 van het Eindexamenbesluit VO Link opent externe pagina. Begin juli is dit gepubliceerd in Staatsblad 253 van 2020 Link opent externe pagina. Het behaalde cijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. Er is geen minimumcijfer dat behaald moet worden. Het cijfer wordt wel gemeld in BRON. Daarvoor hanteert u de code 1132 (3F) of 1135 (2F). Doel van het schoolexamen rekenen is het vervolgonderwijs zicht geven op het door de leerling/student in spé behaalde rekenniveau.

Wiskunde als extra vak
Als leerlingen wiskunde als extra vak hebben gevolgd, maar het resultaat valt tegen, zodat wiskunde uiteindelijk niet bij de uitslag is betrokken, hoeven deze leerlingen niet alsnog een schoolexamen rekenen af te leggen. Het cijfer voor wiskunde kan immers wel op de cijferlijst vermeld worden. Als ze daar echter bezwaar tegen hebben, dan kan het cijfer voor wiskunde ook op de bijlage bij de cijferlijst vermeld worden. Dit is geregeld in lid 6 van artikel 61 van het Eindexamenbesluit VO Link opent externe pagina.

Vrijstelling op vavo?
Er is geen vrijstelling geregeld voor leerlingen die naar een vavo gaan om daar het diploma te halen en al eerder een eindexamen hebben afgelegd en daarbij het schoolexamen rekenen hebben gemaakt. Die vrijstelling is er ook niet als je al eerder een officiële rekentoets hebt afgelegd. Een dergelijke vrijstelling is niet vastgelegd in artikel 9 van het Eindexamenbesluit VO (waar de vrijstellingen voor de vakken zijn geregeld bij instroom op het vavo) en niet in artikel 61 (het artikel over het schoolexamen rekenen).

Vrijstelling bij staatsexamen?
In artikel 43a van het Staatsexamenbesluit VO Link opent externe pagina is wèl een vrijstelling vastgelegd voor kandidaten die via het staatsexamen een diploma willen halen en al eerder op een school voor voortgezet onderwijs of vavo een officiële rekentoets (lid 3) of een schoolexamen rekenen (lid1) hebben afgelegd. Vrijstelling voor het college-examen rekenen is er ook (net zoals in het voortgezet onderwijs) als er al een schoolexamen rekenen is afgelegd voor een eindexamen van een andere leerweg. Bijvoorbeeld als iemand al een diploma vmbo-kb heeft en daarna vmbo-tl wil halen en daarbij een schoolexamen rekenen heeft afgelegd,  dan is deze kandidaat vrijgesteld voor het college-examen rekenen. Het gaat om een examen op hetzelfde referentieniveau.

Moeten we een pta opstellen voor rekenen?
Omdat er een schoolexamen wordt afgenomen, moet er inderdaad een pta worden opgesteld. Doel van het pta is dat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en hoe zwaar een bepaalde toets telt.

Zijn er voorschriften voor het pta voor het schoolexamen rekenen?
Nee, er zijn geen voorschriften. De school bepaalt zelf hoe het schoolexamen rekenen eruit ziet en wanneer het wordt afgenomen. Het PTA kan uit één toets bestaan. Het kan zich beperken tot het laatste leerjaar, tot het voorlaatste,  maar kan zich ook uitstrekken over twee leerjaren (het laatste en het voorlaatste).

De SLO heeft een handreiking Link opent externe pagina samengesteld, die van nut kan zijn bij het samenstellen van het schoolexamen rekenen. Ook zijn er opgaven beschikbaar in de Rekenopgaven-etalage Link opent externe pagina van het CvTE. Het is niet mogelijk om de officiële rekentoetsen die voor het MBO worden gemaakt en die in Facet worden afgenomen in te zetten voor het schoolexamen rekenen. 

Mag het schoolexamen rekenen in het voorlaatste leerjaar worden afgenomen?
Het is mogelijk het schoolexamen rekenen in het voorlaatste leerjaar af te nemen. Het is een schoolexamen en daarvoor is in artikel 32 van het Eindexamenbesluit VO Link opent externe pagina geregeld dat u zelf bepaalt wanneer het aanvangt en wanneer het wordt afgesloten, als het maar gebeurt voor het eerste tijdvak aanvangt.  Het is niet mogelijk het schoolexamen rekenen al in het tweede leerjaar af te nemen. In het tweede leerjaar zijn de leerlingen nog bezig om de kerndoelen af te ronden en daarbij past geen examen.

Kunnen resultaten uit het verleden gelden als schoolexamen rekenen?
Nee, het is niet mogelijk om in het verleden gemaakt rekentoetsen mee te nemen in het pta om op die manier te komen tot een cijfer voor het schoolexamen rekenen. Op het moment dat de leerlingen die toetsen maakten wisten ze immers niet dat ze zouden meetellen voor het schoolexamen rekenen. Dit cijfer wordt wel officieel doorgegeven in BRON en vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. Ook is het niet mogelijk om een ooit in het verleden gemaakte officiële rekentoets te laten tellen als schoolexamen rekenen. Deze mogelijkheid is niet vastgelegd in de regelgeving (artikel 61 van het Eindexamenbesluit vo), zelfs niet als je doorstroomt naar een vavo. 

Moeten we een herkansing van het schoolexamen rekenen mogelijk maken?
Aangezien het een schoolexamen betreft, bepaalt u zelf of u (toetsen binnen) het schoolexamen rekenen laat herkansen. Omdat het cijfer niet meetelt voor de uitslagbepaling en er ook geen minimum vereist is, is een herkansing niet noodzakelijk. Wel is het zo dat het cijfer wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en het vervolgonderwijs er om kan vragen. Voor de leerling is het leuker als het een voldoende is. Een herkansingsmogelijkheid ligt wel voor de hand. 

Download Vraag en antwoord schoolexamen rekenen (85Kb, pdf).

Als er resultaten van 2020 zijn betrokken bij de uitslagbepaling in 2021, ontbreken er cijfers van centrale examens. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Resultaten uit het examenjaar 2020 kunnen de komende jaren meetellen bij de uitslagbepaling.  Het  gaat om: 

  • resultaten voor vakken die al in het voorexamenjaar zijn afgesloten, of
  • resultaten van leerlingen die gespreid examen doen op grond van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, of 
  • resultaten van leerlingen die in 2020 zijn gezakt en in 2021 aan een vavo een diploma willen halen.

Het eindcijfer dat in het jaar 2020 is vastgesteld, kan de komende jaren als volwaardig eindcijfer worden ingezet. Het is geen probleem dat er geen centraal examen is gedaan in 2020. Voor deze leerlingen/kandidaten geldt namelijk dat er niet gekeken wordt naar de 5,5 gemiddeld voor het centraal examen. Bij hun uitslagbepaling speelt die 5,5, geen rol!

Dit is geregeld in het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020, artikel 21 lid 2 Link opent externe pagina. Omdat zij minder centraal examencijfers hebben, zouden zij anders in het nadeel zijn. Dan moet het uiteraard wel gaan om vakken die in normale jaren worden afgesloten met een centraal examen. Als in 2020 eindexamen is gedaan in een vak dat normaal ook al wordt afgesloten met een schoolexamen (bijvoorbeeld BSM, LO2, NLT, informatica, maatschappijleer), dan wordt er wel gekeken naar de 5,5 gemiddeld voor het centraal examen.

Bovenstaande geldt ook in de jaren daarna,  tot en met 2030. Immers, in theorie kan een cijferlijst behaald in 2020 nog worden ingezet bij een examen aan een vavo in 2030. Ook kan iemand in 4 vwo al een vak hebben afgesloten om vervolgens in 2022 in 6 vwo het gehele eindexamen te voltooien. Ook in die gevallen wordt er niet gekeken bij de uitslagbepaling of het gemiddelde behaald voor het centraal examen 5,5 is. 

Het Examenloket helpt

Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs.

Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 070-757 51 77. Mailen kan ook, vermeld wel uw telefoon- en BRIN-nummer: examenloket@duo.nl.

U hebt een vraag aan het Examenloket

Komt u er niet uit? Kijk ook bij deze Vragen en antwoorden met klikbaar menu, bijgewerkt op 4 november 2020.

U kunt uw vraag digitaal stellen via het contactformulier Link opent externe pagina. Gebruik dit formulier ook voor uw inhoudelijke opmerkingen over de examens en correctievoorschriften en kies daarbij de rubriek ‘Opmerkingen/vragen over het centraal examen’.

Als u vragen hebt over de uitwisseling van examengegevens met BRON, neem dan contact op met het Informatiepunt Onderwijs (IPO). Het nummer is 050 59990 00. Of mail naar ipo@duo.nl.

Vragen over de logistiek rond examens (bestellen of nabestellen van examenopgaven, koppeling tweede correctie) kunt u stellen aan DUO Examendiensten, telefoonnummer 050 599 77 76. Of mail naar examens@duo.nl.

Waar moet u zijn?

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan gewoon contact op met het Examenloket. Examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op examenblad.nl Link opent externe pagina.

Speciaal voor docenten die voor het eerst een examenklas hebben: ikhebeenexamenklas.nl Link opent externe pagina.

Voor examensecretarissen is er ikbenexamensecretaris.nl Link opent externe pagina

Examenloket: voor scholen

Het Examenloket werkt primair voor scholen en instellingen en beantwoordt geen vragen van ouders en particulieren. Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen: oudersonderwijs.nl, telefoonnummer 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.
Veel informatie over onderwijs is te vinden op rijksoverheid.nl/onderwijs-en-wetenschap, of te verkrijgen via het telefoonnummer 1400 of het rijksoverheid.nl/contactformulier.

Adviestabel examenwerk

Verschillende organisaties (VO-raad, AOB, CNV onderwijs, Federatie van Onderwijsorganisaties) hebben gezamenlijk een tabel opgesteld met adviesdata. Deze adviestabel is voor het corrigeren, opsturen en retourneren van examenwerk.

Adviestabel opsturen examenwerk Link opent externe pagina