Naar Home

Vragen over het coronavirus en de staatsexamens vo

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de staatsexamens vo. We bekijken regelmatig of er dingen moeten worden gewijzigd of toegevoegd.

Update: 18 mei 2020

Algemeen

Op de vo-scholen gaan de centrale examens niet door, maar bij Staatsexamens gaan de examens wel door. Hoe zit dat?

Zowel op de vo-scholen als bij de staatsexamens gaan de centrale examens in 2020 niet door. Dit jaar kunnen vo-leerlingen het diploma behalen op basis van de schoolexamenresultaten en staatsexamenkandidaten op basis van de resultaten van de college-examens.

Hoe worden zonder centraal examen de eindcijfers voor de verschillende vakken bepaald?

Er zijn geen cijfers voor de centrale examens in 2020. De eindcijfers op de vo-scholen worden daarom bepaald op grond van de cijfers voor het schoolexamen. Bij staatsexamens gebeurt dit op grond van de cijfers voor het college-examen.

Welke college-examens gaan door en wanneer?

De schriftelijke, mondelinge en praktische college-examens gaan door.

  • De schriftelijke college-examens worden afgenomen in de periode van 25 tot en met 29 mei 2020.
  • De mondelinge en praktische college-examens worden afgenomen in de periode van 6 juni tot en met 1 augustus 2020.
Zijn er nu schriftelijke college-examens voor alle vakken?

De vorm van de college-examens is niet veranderd. Net als andere jaren is er niet voor elk vak een schriftelijk college-examen.

Bij vakken waar het examen normaal gesproken alleen bestaat uit een centraal examen en een mondeling of praktisch college-examen, is er nu alleen een mondeling of praktisch college-examen. Zie de vakinformatie.

Zijn de centrale examens ook voor de staatsexamenkandidaten afgelast?

Ja.

Zijn de digitale examens voor het vmbo-bb en het vmbo kb afgelast?

Ja. 

Volledigheid en inhoud examens

Gaan de mondelinge examens nu ook over stof die eigenlijk alleen bij het centraal examen zou worden getoetst?

Nee, de stofomschrijving voor de college-examens blijft zoals in de vakinformatie staat.

Afgesproken was dat ik alles mondeling zou doen. Hoe gaat dat nu?

Er is geen centraal examen, dus er is ook geen vervangend mondeling examen voor het centraal examen. Als de afspraak is dat het schriftelijke college-examen in de vorm van een vervangend mondeling examen wordt gecombineerd met het mondelinge college-examen, dan blijft dat zo. Dan wordt er een gewoon mondeling college-examen afgenomen dat een cijfer voor het mondelinge college-examen én een cijfer voor het schriftelijke college-examen oplevert.

Uitslag en slaag-zakregeling 2020

Komen er nieuwe uitslagregels?

Dit examenjaar wordt de uitslag bepaald aan de hand van de aangepaste slaag-zakregeling. Het enige verschil met de normale slaag-zakregeling is dat in 2020 de regel vervalt dat het gemiddelde van de resultaten voor de centrale examens minimaal 5,5 moet zijn. Deze aanpassing geldt alleen voor een kandidaat bij wie een in 2020 behaald resultaat voor een vak waarvan het centraal examen is vervallen, meetelt bij het diploma-onderzoek.

Ik heb gelezen dat op 4 juni iedereen hoort of hij of zij geslaagd is. Dat geldt toch niet voor mij als staatsexamenkandidaat?

Dat klopt. De uitslagdatum 4 juni geldt alleen voor leerlingen van dagscholen en vavo-scholen. Staatsexamenkandidaten kunnen hun uitslag niet eerder krijgen dan na het afleggen van alle onderdelen van de college-examens.

Wanneer krijg ik de uitslag?

Als direct na uw laatste mondelinge of praktische college-examen de cijfers van al uw examenonderdelen bekend zijn, krijgt u de uitslag binnen enkele uren na dit laatste examenonderdeel.

Als deze cijfers dan nog niet bekend zijn, krijgt u de uitslag zo snel mogelijk nadat alle resultaten bekend zijn geworden.

Uitslag en slaag-zakregeling in 2021 tot en met 2030

Als ik resultaten van 2020 in de komende jaren gebruik voor inwisseling, ontbreken er cijfers van centrale examens. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Resultaten uit het examenjaar 2020 kunnen de komende jaren gewoon worden ingebracht bij het diploma-onderzoek. Het eindcijfer dat in het jaar 2020 is vastgesteld, kan de komende jaren als volwaardig eindcijfer worden ingezet. Het levert geen problemen op dat er geen centraal examen is gedaan in 2020. In het examenjaar 2021 worden er weer gewoon centrale examens afgenomen.

In 2021 en later geldt weer de regel dat het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens minimaal 5,5 moet zijn.

Echter, voor wie in de jaren 2021 tot en met 2030 bij het diploma-onderzoek een in 2020 behaald resultaat wil inbrengen van een vak waarvan in 2020 het centraal examen is vervallen, vervalt de 5,5-regel.

Herkansingen

Ik heb gehoord dat er een ruimere herkansingsmogelijkheid is. Hoe ziet die eruit?

Wie opgaat voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd is, mag een herkansing doen bestaande uit losse of alle onderdelen van de college-examens van 2 vakken waarin hij dit jaar examen heeft gedaan, mits hij daardoor kan slagen.

Wie na het doen van deze herkansingen nog niet geslaagd is, mag een 3e herkansing doen, bestaande uit het mondelinge college-examen van een vak waarin hij dit jaar examen heeft gedaan, mits hij daardoor kan slagen.

Echter, wie na het doen van de 3e herkansing nog niet geslaagd is, mag een 4e herkansing doen, bestaande uit het mondelinge college-examen van een vak waarin hij dit jaar examen heeft gedaan.

Wie bepaalt in welke vakken ik een herkansing mag doen?

Wie recht heeft op een herkansing, mag zelf bepalen in welk vak of welke vakken hij de herkansing doet, met de beperkende voorwaarden dat hij alleen kan kiezen uit vakken waarin hij dit jaar examen heeft gedaan en dat er altijd een zodanige keuze gemaakt moet worden, dat slagen in principe mogelijk is.

Als ik dit jaar een aantal deelcertificaten wil halen en volgend jaar de rest van mijn vakken wil doen, welke herkansingsmogelijkheid heb ik dan dit jaar?

Staatsexamenkandidaten kunnen alleen een herkansing doen als zij daarmee dit jaar alsnog een diploma kunnen behalen. Kandidaten die dit jaar een aantal deelcertificaten halen en de rest van de vakken volgend jaar doen, kunnen geen vak herkansen.

Wanneer vinden de herkansingen plaats?

De herkansingen voor de schriftelijke college-examens zijn in de periode van 17 tot en met 20 augustus.

De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn op de zaterdagen 22 augustus, 29 augustus en 5 september.

De datums voor de 3e en 4e herkansing worden later bekendgemaakt; in ieder geval moet alles voor 1 januari 2021 afgerond zijn.

Uitstel

Krijg ik uitstel voor het inleveren van mijn werkstukken?

Ja, de uiterste inleverdatum is nu 1 juni 2020 in plaats van 1 april.

Alle werkstukken moeten zoals gebruikelijk op papier en in tweevoud worden opgestuurd naar:

DUO Examendiensten, afdeling Staatsexamens
Postbus 30158
9700 LK Groningen

Ik ben in het buitenland en ik kan door de problemen rond het coronavirus niet op tijd voor de staatsexamens in Nederland zijn. Welke mogelijkheden zijn er voor mij?

Als u daardoor niet op tijd voor de schriftelijke college-examen in mei in Nederland kunt zijn, kunt u bij DUO uitstel aanvragen naar de periode van 17 tot en met 20 augustus.

Overige vragen

Een examen dat bestaat uit een centraal examen en een college-examen kost meer dan een examen dat uit alleen een college-examen bestaat. Krijg ik nu een deel van wat ik betaald heb terug omdat het centraal examen niet doorgaat?
Ja, als u betaald hebt voor een examen dat bestaat uit een college-examen en een centraal examen, wordt het teveel betaalde automatisch terugbetaald. Dit gebeurt na 1 juni 2020.
Als ik afzie van examen doen, krijg ik dan mijn geld terug?

Ja, op voorwaarde dat u dat vóór 8 mei aanstaande doorgeeft via een mail aan DUO, staatsexamens@duo.nl. Geef daarbij duidelijk aan voor welke vakken je je wilt terugtrekken. Terugbetaling vindt plaats na 1 juni 2020.

Kan mijn betaalde examengeld naar volgend jaar worden verplaatst?

Nee, dat is niet mogelijk.

Een certificaat is normaal 10 jaar geldig, hoe is dat nu?

Daar verandert niets aan. Ook in 2020 behaalde certificaten zijn 10 jaar geldig voor inwisseling.

Als ik dit jaar een certificaat haal, wordt dat dan net als in normale omstandigheden door een school in Nederland geaccepteerd? Of verandert daar iets aan nu slechts een deel van de examendomeinen is geëxamineerd?

Daar verandert niets aan.

Ik doe dit jaar een paar vakken over, omdat vorig jaar mijn cijfers voor het CE te laag waren. Wat betekent dit voor mij?

Dit examenjaar wordt de uitslag bepaald aan de hand van de aangepaste slaag-zakregeling. Het enige verschil met de normale slaag-zakregeling, is dat in 2020 de regel vervalt dat het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens minimaal 5,5 moet zijn. 
Deze aanpassing geldt alleen voor een kandidaat bij wie een in 2020 behaald resultaat voor een vak waarvan het centraal examen is vervallen, meetelt bij het diploma-onderzoek.

Meer informatie

Hebt u nog andere vragen? Bel met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33 of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Voor meer informatie over coronamaatregelen kunt u onder andere terecht op rijksoverheid.nl.

Staatsexamens vo volgt de richtlijnen van het ministerie van OCW en van het RIVM. Ook wordt overlegd met de VO-raad en de PO-raad.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee