Naar Home

Vragen over het coronavirus en de staatsexamens vo

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de staatsexamens vo. We bekijken regelmatig of er dingen moeten worden gewijzigd of toegevoegd.

Update: 1 april 2021

Vangnetregeling

Ik heb begrepen dat er dit jaar (2021) een vangnetregeling is. Hoe werkt die precies?

Blijkt in 2021 bij het diploma-onderzoek dat u niet geslaagd bent? Dan wordt gekeken of u wel geslaagd bent als alle resultaten van 1 vak dat bij het diploma-onderzoek betrokken is, buiten beschouwing worden gelaten. Dit vak mag geen kernvak zijn, bij HAVO en VWO mag het ook het profielwerkstuk zijn. Voldoet u met de overgebleven resultaten wel aan de eisen om voor een diploma in aanmerking te komen, dan bent u alsnog geslaagd.

Voorwaarde voor het toepassen van deze vangnetregeling is dat van minimaal 1 vak de in 2021 behaalde resultaten bij het diploma-onderzoek betrokken zijn.

Het vak of het profielwerkstuk waarvan de resultaten buiten beschouwing worden gelaten, komt dat toch op mijn cijferlijst?

Ja, alle resultaten worden op de cijferlijst vermeld. Dit om te voorkomen dat het vakkenpakket op de cijferlijst niet volledig is.

Zonder vangnetregeling zou ik in aanmerking komen voor een herkansing, maar met de vangnetregeling ben ik geslaagd. Mag ik er dan toch voor kiezen een herkansing te doen?

Nee. U mag als staatsexamenkandidaat alleen herkansen als u de herkansing nodig heeft om te kunnen slagen.

Mag de vangnetregeling ook nog worden gebruikt nadat ik mijn herkansing heb gedaan?

Ja, de vangnetregeling mag worden toegepast bij het diploma-onderzoek en dat kan dus ook na de herkansing zijn.

Ik ben niet geslaagd en ik kan ook door een herkansing niet slagen. Maar ik kan door een herkansing wel mijn cijfers zodanig verbeteren dat ik met de vangnetregeling alsnog geslaagd ben. Heb ik dan recht op een herkansing?

Nee, u hebt alleen recht op een herkansing als u niet geslaagd bent en door de herkansing alleen alsnog kunt slagen. Het combineren van het recht op herkansing met de vangnetregeling is niet toegestaan.

Als de vangnetregeling wordt toegepast, moet ik dan nog steeds voldoen aan alle andere uitslagregels?

Ja, alle uitslagregels blijven van kracht. Deze regels worden toegepast op de overgebleven vakken.

Mag de vangnetregeling ook toegepast worden op een resultaat behaald in een eerder examenjaar?

Ja, dat mag als u daardoor kunt slagen én de resultaten van minimaal 1 vak waarin u dit examenjaar staatsexamen heeft gedaan, bij de uitslag betrokken blijven.

Hoe gaat nu precies het proces waarmee bepaald wordt of ik geslaagd ben?

Het proces gaat als volgt.

Zodra u uw examens hebt afgerond, vindt een diploma-onderzoek plaats, met 4 mogelijke resultaten:

  • U bent volgens de normale regels geslaagd: U krijgt uw diploma.
  • U bent volgens de normale regels niet geslaagd, maar met toepassing van de vangnetregeling wel: U krijgt uw diploma.
  • U bent volgens de normale regels niet geslaagd en ook niet met toepassing van de vangnetregeling. Maar u kunt nog wel slagen door het doen van een herkansing: U mag een herkansing doen.
  • U bent niet volgens de normale regels geslaagd, ook niet met toepassing van de vangnetregeling. En u kunt ook niet slagen door het doen van een herkansing: U bent afgewezen.

Mag u een herkansing doen en doet u die ook daadwerkelijk? Zodra de herkansing voltooid is, vindt er weer een diploma-onderzoek plaats, met 3 mogelijke resultaten:

  • U bent volgens de normale regels geslaagd: U krijgt uw diploma.
  • U bent volgens de normale regels niet geslaagd, maar met toepassing van de vangnetregeling wel: U krijgt uw diploma.
  • U bent volgens de normale regels niet geslaagd en ook niet met toepassing van de vangnetregeling: U bent afgewezen.

Er is nog 1 andere situatie denkbaar. U hebt het recht een herkansing te doen, maar u meldt zich niet op tijd aan of doet uiteindelijk de herkansing niet: U bent afgewezen.

Uitslag en slaag-zakregeling 2021

Geldt er in 2021 een aangepaste slaag-zakregeling?

Nee, bij de staatsexamens geldt de normale slaag-zakregeling. Wel is er een aangepaste herkansingsregeling en een vangnetregeling.

Uitslag en slaag-zakregeling in 2021 tot en met 2030

Als ik resultaten van 2020 in de komende jaren gebruik voor inwisseling, ontbreken er cijfers van centrale examens. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Resultaten uit het examenjaar 2020 kunnen de komende jaren gewoon worden ingebracht bij het diploma-onderzoek. Het eindcijfer dat in het jaar 2020 is vastgesteld, kan de komende jaren als volwaardig eindcijfer worden ingezet. Het levert geen problemen op dat er geen centraal examen is gedaan in 2020. In het examenjaar 2021 worden er weer gewoon centrale examens afgenomen.

In 2021 en later geldt weer de regel dat het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens minimaal 5,5 moet zijn.

Echter, voor wie in de jaren 2021 tot en met 2030 bij het diploma-onderzoek een in 2020 behaald resultaat wil inbrengen van een vak waarvan in 2020 het centraal examen is vervallen, vervalt de 5,5-regel.

Herkansingen

Ik heb gehoord dat er een ruimere herkansingsmogelijkheid is. Hoe ziet die eruit?

Een staatsexamenkandidaat die in 2021 opgaat voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd is, mag, indien hij daardoor alsnog kan slagen, een herkansing doen die bestaat uit enkele of alle onderdelen van de examens van twee vakken waarin hij in 2021 staatsexamen heeft gedaan. Deze herkansing kan dus maximaal bestaan uit twee centrale examens en twee college-examens, van maximaal twee vakken.

Wie bepaalt in welke vakken ik een herkansing mag doen?

Wie recht heeft op een herkansing, mag zelf bepalen in welk vak of welke vakken hij de herkansing doet, met de beperkende voorwaarden dat hij alleen kan kiezen uit vakken waarin hij dit jaar examen heeft gedaan en dat er altijd een zodanige keuze gemaakt moet worden, dat slagen in principe mogelijk is.

Als ik dit jaar een aantal deelcertificaten wil halen en volgend jaar de rest van mijn vakken wil doen, welke herkansingsmogelijkheid heb ik dan dit jaar?

Staatsexamenkandidaten kunnen alleen een herkansing doen als zij daarmee dit jaar alsnog een diploma kunnen behalen. Kandidaten die dit jaar een aantal deelcertificaten halen en de rest van de vakken volgend jaar doen, kunnen geen vak herkansen.

Wanneer vinden de herkansingen plaats?

De herkansingen voor de centrale examens en de schriftelijke college-examens zijn in de periode van 10 tot en met 19 augustus.

De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn in de periode 28 augustus tot en met 15 september.

Uitstel

Ik ben nu in het buitenland. Stel dat ik door corona niet op tijd voor de examens in Nederland kan zijn, welke mogelijkheden zijn er dan voor mij?

Zodra u weet dat u niet op tijd voor de examens in Nederland kunt zijn, kunt u bij DUO uitstel aanvragen naar het derde tijdvak in augustus.

Vertrouwenspersoon / leerlingdossier

Mag, net als in 2020, een begeleider het mondeling examen bijwonen?

Ja, u mag een begeleider, die dit jaar vertrouwenspersoon wordt genoemd, meebrengen naar het mondeling examen, in de hoop dat u zich door de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon meer op uw gemak zult voelen. Hij mag dan ook op een plek zitten waar u hem gedurende het examen kunt zien.

Moet een vertrouwenspersoon vooraf zijn aangemeld?

Vertrouwenspersonen hadden al aangemeld moeten zijn; zij kunnen nu niet meer worden aangemeld.

Wat mag de vertrouwenspersoon doen tijdens het mondeling examen?

De vertrouwenspersoon mag, als dat nodig is, de vraag van de examinator letterlijk herhalen. Ook mag hij zo nodig een verhelderende opmerking maken, waarbij het uitdrukkelijk de taak is van de examinator de integriteit van het examen te bewaken. Als u bij het geven van een antwoord liever de vertrouwenspersoon aankijkt dan de examinator, dan mag dat.

Mag de vertrouwenspersoon alleen maar bij het mondeling examen aanwezig zijn?

Ja, de vertrouwenspersoon mag alleen bij het mondeling examen aanwezig zijn, dus niet bij het schriftelijk examen, niet in het voorbereidingslokaal bij de voorbereiding voor het mondeling examen en niet bij het praktisch examen. De vertrouwenspersoon komt samen met u binnen in het examenlokaal en verlaat dat samen met u. Hij is dus niet aanwezig bij het bepalen van het cijfer.

Ik heb begrepen dat ik een dossier met resultaten mag overleggen. Wanneer mag dat en wat is het doel daarvan?

Ja, u mag een dossier met op school of elders behaalde resultaten overleggen, aan het begin van het mondeling examen, om de examinator een indruk te geven van het niveau waarop u tijdens de opleiding hebt gepresteerd. Omdat dit aan het begin van het examen gebeurt, moet het dossier compact zijn zodat de examinator weinig tijd nodig heeft om het te bekijken.

Wordt de inhoud van het dossier betrokken bij de beoordeling?

Nee, de inhoud van het dossier wordt niet betrokken bij de beoordeling en is niet van invloed op de inhoud of het niveau van het gehele examen. Wel kan de examinator met de inhoud van het dossier rekening houden bij het begin van het examen, bij bijvoorbeeld een kandidaat die volgens het dossier niet al te sterk is.

Meer informatie

Hebt u nog andere vragen? Bel met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33 of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Voor meer informatie over coronamaatregelen kunt u onder andere terecht op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Staatsexamens vo volgt de richtlijnen van het ministerie van OCW en van het RIVM. Ook wordt overlegd met de VO-raad en de PO-raad.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee