Naar Stichten en opheffen

Intersectorale fusie

Besturenfusies en scholenfusies uit verschillende onderwijssectoren zijn intersectorale fusies. Dit geldt ook wanneer er bij een fusie een bestuur betrokken is dat al scholen uit meerdere onderwijssectoren in stand houdt.

Een fusie tussen een en een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs geldt niet als een intersectorale fusie.

Toetsplicht

Intersectorale fusies zijn altijd toetsplichtig voor inhoudelijke toetsen. Toetsdrempels gelden niet.

DUO bepaalt voor welke sector de fusie de belangrijkste gevolgen heeft en stuurt de aanvraag naar de betreffende adviescommissie. De commissie stemt haar advies af met de andere relevante commissie of commissies.

Toetscriteria

Voor intersectorale fusies zijn geen specifieke toetscriteria. De commissies passen de criteria toe voor de betrokken onderwijssectoren. Zo zijn onder meer van toepassing:

 • bestuurlijke variëteit van betrokken sectoren
 • doorstroming leerlingen tussen sectoren
 • toegankelijkheid onderwijsvoorzieningen

Voor een fusie hebt u altijd een voorafgaand goedkeurend besluit van de minister nodig.

Adviescommissies
 • Voor fusies in het beroepsonderwijs adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO).
 • Bij fusies in het hoger onderwijs is dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Fusie-effectrapportage kiezen

Het model fusie-effectrapportage (FER) verschilt per intersectorale fusie.

 • Intersectorale fusies tussen basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs: Deze sectoren hanteren hetzelfde model Link opent externe pagina voor de FER en de toetscriteria komen overeen.
 • Intersectorale fusies tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs: De besturen bekijken welk modelformulier FER het best aansluit bij de fusie. Voor het voortgezet onderwijs moet u een advies van alle betrokken gemeenten meesturen.
 • Intersectorale fusie beroepsonderwijs en hoger onderwijs: Dit komt zelden voor. Besturen vullen de FER in voor beide sectoren. DUO overlegt met beide commissies wie het advies uitbrengt en welke toetscriteria gelden.

Aanvragen

 1. Voeg aan uw aanvraag toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER)
  • het advies van het college van B&W over de fusie (po en vo)
  • een verklaring van de medezeggenschapsraad/uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer (po en vo)
  • een schriftelijk advies over, of voor zover van toepassing de schriftelijke instemming met de fusie door de medezeggenschapsraden (mbo)
  • een schriftelijke verklaring van instemming van de medezeggenschapsraden of de universiteitsraden (bijzonder universiteit) met de voorgenomen fusie (ho)
 2. Voeg andere relevante informatie toe. Bijvoorbeeld:
  • achtergrondinformatie fusieproces
  • redenen om te fuseren (financieel, krimp)
  • gemeentelijke prognoses leerlingaantallen
 3. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag. 

De toetscommissies kunnen aanvullende informatie opvragen. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Regelgeving

Meer informatie over intersectorale fusies vindt u in de  Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee