Naar Bekostiging en subsidies

Vervanging bij studieverlof

Als u een medewerker studieverlof geeft, valt er een gat in uw lesrooster. Maar als de medewerker gebruikmaakt van de lerarenbeurs, instructeursbeurs of subsidie voor cultuurbegeleider krijgt u subsidie om vervanging te regelen.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen voor een vervanger als uw medewerker voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Hij krijgt de lerarenbeurs, instructeursbeurs of subsidie voor cultuurbegeleider.
  • Hij heeft studieverlof van u gekregen.
  • Hij is bij u in dienst.

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan geen subsidie krijgen.

Aanvraag door medewerker

De medewerker vraagt de lerarenbeurs, de instructeursbeurs of de subsidie voor cultuurbegeleider aan bij DUO en geeft aan dat hij studieverlof wil. Hij voegt de werkgeversverklaring toe. Op deze verklaring vult u in dat u de medewerker studieverlof geeft. En voor hoeveel uur. Wordt de beurs of subsidie toegekend, dan krijgt u de subsidie voor studieverlof samen met de bekostiging.

Hoogte subsidie lerarenbeurs

Voor een master gelden voor het studiejaar 2020-2021 de volgende bedragen:

Sector Subsidie per verlofuur Maximaal aantal verlofuren per jaar Maximale subsidie per jaar
Po € 37,79 320
€ 12.092,80
(V)so € 39,58 320
€ 12.665,60
Vo € 42,86 240
€ 10.286,40
Mbo € 44,07 240
€ 10.576,80
Ho € 48,00 320
€ 15.360,00

Voor een bachelor, premaster of schakelprogramma gelden voor het studiejaar 2020-2021 de volgende bedragen:

Sector Subsidie per verlofuur Maximaal aantal verlofuren per jaar Maximale subsidie per jaar
Po € 37,79 160
€ 6.046,40
(V)so € 39,58 160
€ 6.332,80
Vo € 42,86 160
€ 6.857,60
Mbo € 44,07 160
€ 7.051,20
Ho € 48,00 160
€ 7.680,00

Bij een deeltijdaanstelling krijgt u subsidie naar rato. Bijvoorbeeld: de leraar doet een master. De deeltijdfactor is 0,7 en de sector is po. Het maximale aantal klokuren is dan 0,7 x 320 =224. Het maximale bedrag aan subsidie is dan 224 x € 37,79= € 8.464,96 per jaar.

Hoogte subsidie instructeursbeurs

€ 36,29 per uur in studiejaar 2019-2020. Maximaal 160 verlofuren per jaar. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Hoogte subsidie cultuurbegeleider

€ 40,89 (primair onderwijs) of € 43,02 (speciaal onderwijs) per uur in 2019.

Hoelang subsidie voor studieverlof

  • Lerarenbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De leraar moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.
  • Instructeursbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De instructeur moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.
  • Cultuurbegeleider: maximaal 72 uur. De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd.