Verzuim: hoe het werkt

U wilt gegevens over verzuim doorgeven aan DUO om de leerlingen sneller weer op school te krijgen. Scholen in het primair onderwijs sturen een verzuimmelding vanuit het LAS naar het verzuimregister. Scholen in het voortgezet onderwijs en mbo melden verzuim via het verzuimloket of hun administratiepakket.

Wat u moet melden

U bent wettelijk verplicht om de volgende soorten verzuim te melden:

 • 16 uur in 4 weken: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.
 • Langdurig relatief verzuim (LRV): de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • RMC: verzuim van leerlingen op wie de leerplichtwet niet meer van toepassing is en die nog geen 23 jaar zijn.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

U bent niet wettelijk verplicht om de volgende verzuimsoort te melden:

 • Overig verzuim: de leerling verzuimt minder dan de wettelijke termijn (16 uur in 4 weken), maar slaat wel lesuren of dagdelen over.

U bent wettelijk verplicht om een einddatum op te voeren bij de volgende verzuimsoorten:

 • 16 uur in 4 weken
 • LRV
 • RMC

U registreert een einddatum wanneer de leerling weer naar school gaat of wordt uitgeschreven.

Ziekteverzuim en schorsing

Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim meldt u niet, tenzij u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan kunt u dit melden onder ‘overig verzuim’.

Wat als u bij een ziektemelding, na contact met de ouders en de jeugdarts van de GGD, vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim? Of als er zorgen zijn over een leerling die zich heeft ziekgemeld? Dan kunt u dit toch melden onder ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. In alle gevallen is het belangrijk om zorgvuldig te handelen volgens de lokale afspraken van scholen, GGD en de gemeente.

Wat valt er onder geoorloofd verzuim? In artikel 11 van de Leerplichtwet ziet u de volledige lijst.

Bijzondere situaties

 • Als een leerling verzuimt omdat hij wacht op passend onderwijs, dan meldt u dit als ongeoorloofd verzuim. Is hij ziekgemeld, dan is dat geoorloofd verzuim.
 • Een leerling die in Nederland woont en in het buitenland naar school gaat, moet bij de gemeente een vrijstelling aanvragen.
 • Een leerling die in het buitenland woont en in Nederland naar school gaat, valt niet onder de Nederlandse leerplichtwet. 
 • Leer- en kwalificatieplichtige asielzoekers die ongeoorloofd verzuimen, moet u wel melden.

Weet u niet zeker of u het verzuim van een leerling moet melden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de leerling woont. Ook voor de verzuimgeschiedenis van een leerling kunt u bij de gemeente terecht.

Hulp bij melden verzuim

Klokuren of lesuren

Moet u verzuim melden in klokuren of in lesuren?

 • po en so: melden bij 16 klokuren.
 • vo en vso: melden bij 16 lesuren. Duurt een lesuur langer dan 60 minuten, dan melden bij 16 klokuren. Zijn de lesuren korter dan 1 klokuur? Dan rekent u in lesuren. Dit geldt ook voor vo-scholen met een variërende duur in lesuren.
 • mbo: melden bij 16 klokuren. Alleen als alle opleidingen van uw ROC zijn georganiseerd in lesuren, kunt u met lesuren rekenen.
 • combinatiescholen (vo en bve ineen): voor vo gelden lesuren en voor mbo klokuren.

Afwijkende uren

 • blokuren:  deze lesuren telt u bij elkaar op. Een blokuur kan dus bestaan uit 2 of meer lesuren.
 • combinatie-lesuren: deze lesuren telt u bij elkaar op. Een combinatieles kan dus bestaan uit 1 of meer lesuren.
 • roosteruren: rekent u roosteruren niet tot de wettelijke uren? Dan zijn het geen lesuren. Rekent u roosteruren als lestijd? Dan telt u ze mee als verzuim.
 • dagdelen: is uw softwarepakket ingericht op dagdelen? U meldt verzuim in dagdelen.  Hanteert uw school een rooster met dagdelen, maar is uw softwarepakket daar niet op ingericht? Dan staan 5 dagdelen gelijk aan 16 klokuren.