Subsidie zij-instroom

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen.

Subsidie zij-instroom aanvragen

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal 8 weken.

Zij-instromer met pabo-diploma

Voor de zij-instromer met een pabo-diploma kunt u ook subsidie aanvragen. Voorwaarde: de zij-instromer werkt al in vo of mbo en wil daar nu een bevoegdheid voor halen.

Subsidie per sector

Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Op 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Subsidieplafond mbo bereikt

Het subsidieplafond voor mbo is bereikt. Na 15 oktober 2017 kijkt DUO of herverdeling van subsidie mogelijk is.

Wat moet u doen?

 1. In 2017 kunt u een aanvraag indienen voor zij-instromers die begonnen zijn met de scholing in 2016 en 2017. Dit doet u met het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom 2017.
  Aanvragen voor het jaar 2017 die na 15 oktober 2017 bij DUO binnenkomen, worden in januari 2018 in behandeling genomen.
 2. Gaat de zij-instromer een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) halen? Stuur dan een bewijs van deelname mee met de aanvraag. Het bewijs van deelname moet zijn getekend door de opleiding en de zij-instromer.
 3. Gaat de zij-instromer een eerstegraads- of tweedegraadsbevoegdheid of een pabo-bevoegdheid halen? Stuur dan een scholingsovereenkomst met de aanvraag mee. De scholingsovereenkomst moet zijn getekend door de werkgever, de opleiding en de zij-instromer.

Voorwaarden

In 2017 kunt u voor de subsidie in aanmerking komen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De zij-instromer is de scholing begonnen in 2016 of 2017.
 • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
 • De zij-instromer heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, ook niet voor een ander vak. Een uitzondering geldt voor de zij-instromer die werkt in het vo of mbo. Deze zij-instromer mag al een bevoegdheid voor het po hebben als hij een bevoegdheid gaat halen voor het vo of mbo.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst als onbevoegd docent.
 • Voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs: de zij-instromer staat als zij-instromer ingeschreven bij een lerarenopleiding.
 • De zij-instromer was bij het begin van de scholing niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Dit geldt ook voor de zij-instromer met een bevoegdheid in het po. Deze mag niet behaald zijn in de 2 jaar voorafgaand  aan de scholing.

Terugbetalen subsidie zij-instroom

U moet het direct aan DUO melden als de zij-instromer:

 • uit dienst gaat tijdens het zij-instroomtraject
 • tussentijds stopt met het zij-instroomtraject.

In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen. Als de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan niet-gebruikte subsidie worden gebruikt voor andere bekostigde activiteiten.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

In uw jaarverslag moet u de subsidie zij-instroom verantwoorden. De onbestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. U moet de geschiktheidsverklaring, de scholingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 4 jaar bewaren.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar zij-instroom@duo.nl of bel naar (050) 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.