Subsidie zij-instroom

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen.

Subsidie zij-instroom aanvragen

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal 8 weken.

Subsidie per sector

Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Subsidieplafond mbo bereikt

Het subsidieplafond voor mbo is bereikt. Na 15 oktober 2019 kijkt DUO of herverdeling van subsidie mogelijk is.

Trainees in Onderwijs

Een deel van het budget voor het voortgezet onderwijs wordt gereserveerd voor zij-instromers die het trainingsprogramma Trainees in Onderwijs volgen. Voor deze zij-instromers kon u subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 30 juni 2019.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2019 subsidie aanvragen voor:

 • zij-instromers die in 2018 of 2019 zijn begonnen met hun scholing.

Wat moet u doen?

 1. Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom.
 2. Gaat de zij-instromer een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) halen? Stuur dan een bewijs van deelname mee met de aanvraag. Het bewijs van deelname moet zijn getekend door de opleiding en de zij-instromer.
 3. Gaat de zij-instromer een eerstegraads- of tweedegraadsbevoegdheid of een pabo-bevoegdheid halen? Stuur dan een scholingsovereenkomst met de aanvraag mee. De scholingsovereenkomst moet zijn getekend door de werkgever, de opleiding en de zij-instromer.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 • De zij-instromer is de scholing begonnen in 2018 of 2019.
 • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
 • De zij-instromer stond op het moment van de aanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.
 • Voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs geldt, dat de zij-instromer als 'zij-instromer' staat ingeschreven bij de opleiding.

Voorwaarde onderwijsbevoegdheid vervallen
Vanaf 1 september 2017 kunt u de subsidie ook krijgen voor zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben. Voorheen was dit niet mogelijk.
Het maakt niet uit welke bevoegdheid de zij-instromer heeft en binnen welke sector hij instroomt.

Meer weten? Bekijk de regeling Subsidie zij-instroom

Terugbetalen subsidie zij-instroom

U moet het direct aan DUO melden als de zij-instromer:

 • uit dienst gaat tijdens het zij-instroomtraject
 • tussentijds stopt met het zij-instroomtraject.

In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen. Als de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan niet-gebruikte subsidie worden gebruikt voor andere bekostigde activiteiten.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

In uw jaarverslag moet u de subsidie zij-instroom verantwoorden. De onbestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. U moet de geschiktheidsverklaring, de scholingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 4 jaar bewaren.

Contact

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar zij-instroom@duo.nl of bel naar 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.