Samenwerkingsverbanden

U wilt weten hoe de bekostiging voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in elkaar zit.

Bekostiging

Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Dit svw is verantwoordelijk voor alle ondersteuning van leerlingen op al haar vestigingen.

In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo, vwo, pro en de scholen voor vso.

Ondersteuning leerlingen (v)so

De samenwerkingsverbanden betalen de ondersteuningskosten voor leerlingen in het (v)so. Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling.
De ondersteuningskosten voor de plaatsing in het (v)so berekent DUO jaarlijks op basis van de 1 oktobertelling. Deze kosten betaalt DUO rechtstreeks aan de (v)so-school en verrekent deze met het budget van het betreffende samenwerkingsverband.

Lichte en zware ondersteuning

Voor alle leerlingen op de aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs krijgt het samenwerkingsverband bekostiging voor lichte en zware ondersteuning.

Lichte ondersteuning

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs krijgt voor al haar vo-leerlingen bekostiging voor lichte ondersteuning (personeel en exploitatie).
De bekostiging geldt voor een kalenderjaar voor het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar.

De bekostiging lichte ondersteuning wordt onderverdeeld in:

  • Regionale ondersteuning
  • Correctiebedrag
  • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).

Regionale ondersteuning

De regionale ondersteuning is een voortzetting van het vroegere regionaal zorgbudget. De bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling vermenigvuldigd met het aantal bekostigde leerlingen.

Correctiebedrag

Het correctiebedrag kan positief of negatief zijn. Het correctiebedrag is een derde van het in 2014 berekende correctiebedrag en het wordt voor het laatst in 2016 uitbetaald.

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

De bekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) bestaat uit:
  • een bedrag per leerling, vermenigvuldigd met het aantal bekostigde leerlingen en met het percentage lwoo- en pro-leerlingen en
  • het bedrag wordt verminderd met de ondersteuningsbekostiging lwoo of pro. DUO betaalt dit direct aan de schoolbesturen van de afzonderlijke vestigingen.
Voor de berekening van het percentage is de peildatum 1 oktober 2012.

Zware ondersteuning personeel

De zware ondersteuning personeel is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. De bekostiging wordt per schooljaar vastgesteld. Het bedrag bestaat uit:
  • een bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen maal normbedrag), plus of min het correctiebedrag verevening
  • min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het vso voor wie het swv verantwoordelijk is. De kosten voor leerlingen in het vso betaalt DUO aan de scholen voor vso.

Zware ondersteuning materiële instandhouding

Het bedrag voor zware ondersteuning materiële instandhouding bestaat uit:
  • het normbedrag maal het aantal leerlingen plus of min het correctiebedrag verevening,
  • en min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het vso voor wie het swv verantwoordelijk is. De kosten voor leerlingen in het vso worden al betaald aan de vso-besturen.
Gerekend wordt met het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het bekostigingsjaar. De bekostiging wordt per kalenderjaar vastgesteld.

Vereveningsregeling

Bij het vaststellen van de bekostiging voor de zware ondersteuning hebben de samenwerkingsverbanden te maken met de vereveningsregeling.
Op de zware ondersteuning wordt gedurende 5 schooljaren een correctiebedrag toegepast. Het bedrag is positief als het swv er door de invoering van het passend onderwijs op achteruit gaat en negatief als het erop vooruit gaat.

Registratie orthopedagogisch didactisch centrum

Met dit formulier registreert u een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) van uw samenwerkingsverband bij DUO. U kunt het opsturen of verzenden per e-mail naar Briweb.