In het kort

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Er geldt alleen een lichte (administratieve) toets.

Vanaf 1 augustus 2018 is daardoor bij fusies sprake van:

 • een niet-toetsplichtige fusie of
 • een fusie met een lichte toets.

Niet-toetsplichtige fusie

Een fusietoets is niet verplicht bij een fusie tot samenwerkingsschool of bij een fusie of overdracht waarbij een school voor praktijkonderwijs is betrokken. Dit doet zich voor bij een:

 • institutionele fusie tussen één vo school en één of meer praktijkscholen;
 • institutionele fusie tussen uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen één bestuur met vo scholen en één of meer besturen met uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen besturen met uitsluitend praktijkscholen.

Bij niet-toetsplichtige fusies zijn er wel verplichtingen en in enkele gevallen aanvullende voorwaarden.

Voor alle institutionele fusies in het voorgezet onderwijs – toetsplichtig of niet - geldt de voorwaarde dat de voedingsgebieden van de betrokken scholen voor een bepaald percentage met elkaar overlappen. Dat betekent dat leerlingen uit het voedingsgebied van de ene school naar de andere school gaan en vice versa. Op dit moment is het percentage 1.

Verwerken niet-toetsplichtige fusie

 1. Maak een fusie-effectrapportage (FER). Gebruik hiervoor het model Link opent externe pagina  in de regeling, en neem deze op in uw administratie.
 2. Vraag advies aan de direct betrokken gemeentebesturen (onderdeel van de FER).
 3. Leg de FER voor instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraden.
 4. Besturen en administratiekantoren kunnen BRIN-mutatieformulieren per e-mail opvragen via briweb@duo.nl.

  Stuur de BRIN-mutatieformulieren naar DUO
  Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.

  Gaat het om een besturenfusie? Stuur dan de gepasseerde akte van overdracht mee.

Lichte toets

Bij overige fusies is er sprake van een toetsplichtige fusie en vindt er bij DUO een lichte toets plaats. DUO toetst deze fusie met behulp van de fusie-effectrapportage (FER). DUO beoordeelt of:

 • Het proces zorgvuldig is doorlopen;
 • De medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.
Overgangsrecht

Bij fusie-aanvragen die gedaan zijn vóór het inwerkingtreden van de Wet meer ruimte voor nieuw scholen gelden de voorwaarden van het moment van indienen. Zie artikel 12.44 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2022. 

Fusie tot samenwerkingsschool

Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Het statutaire doel van de stichting is in ieder geval het in stand houden van een samenwerkingsschool. Kijk voor de voorwaarden bij artikel 3.10 t/m 3.15 Link opent externe pagina  en artikel 3.16 t/m 3.21 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen

Bij een fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen geldt:

 • De school die wordt opgeheven moet via een notariële akte worden overgedragen aan het bestuur van de overblijvende school.
 • Het moment van de overdracht mag samenvallen met het moment van de fusie.
 • De akte van overdracht moet u meesturen met het BRIN-mutatieformulier.

Opheffen van een school gebeurt altijd op 31 juli. De instellingscode van de opgeheven school vervalt. Bij een fusie krijgt de gefuseerde school de overgebleven instellingscode.

Intersectorale fusies

Voor fusies tussen scholen in het voortgezet onderwijs en de sectoren middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijft de noodzaak tot advisering bestaan. De Commissie Macrodoelmatigheid mbo en in voorkomende gevallen de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs adviseren bij intersectorale fusies.

Fusie verwerken in uw LAS

Neem altijd contact op met uw softwareleverancier voordat u de fusie gaat verwerken in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hij kan u precies vertellen wat u moet doen in uw LAS.

U kunt uw leerlingenadministratie als volgt voorbereiden:

 1. Schrijf alle leerlingen van de te vervallen instellingscode per 31 juli uit. U hoeft hiermee niet te wachten tot 31 juli.
 2. Schrijf ze in op de nieuwe instellingscode per 1 augustus van het nieuwe schooljaar.
 3. Verwerk vóór 1 augustus alle terugkoppelingen in uw LAS en los de dubbele inschrijvingen op.
Wilt u controleren of alle leerlingen per 1 augustus zijn uitgeschreven onder de vervallen instellingscode of vestigingsvolgnummer? Vraag dan in uw LAS een registratieoverzicht op met peildatum 1 augustus. Het registratieoverzicht op die datum moet leeg zijn.
Regelgeving

De verplichtingen voor de fusie-effectrapportage (FER) zijn opgenomen in artikel 3.31 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Meer informatie over niet-toetsplichtige fusies vindt u in artikel artikel 4.10 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 18  Link opent externe pagina van de Regeling voorzieningenplanning vo.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee