Bekostiging

Per 1 januari 2022 wijzigt de bekostiging van het voortgezet onderwijs. 
Lees meer op Rijksoverheid.nl over Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs Link opent externe pagina.

Ieder kalenderjaar ontvangt een school bekostiging die bestaat uit personele bekostiging, bekostiging voor exploitatie en eventueel ondersteuningsbekostiging. Deze lumpsumbekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar aan de school is ingeschreven èn daadwerkelijk schoolgaand is.

Lumpsumbekostiging

Hoewel apart berekend, bestaan er voor het besteden van de bekostiging voor personeel en voor exploitatie geen schotten. Een bevoegd gezag mag zelf bepalen hoeveel het uitgeeft aan personeel en aan exploitatiekosten. De ontvangen bedragen moeten wel worden besteed aan het verzorgen van het onderwijs.

Personele bekostiging

De berekening van de personele bekostiging bestaat uit:

  • een vaste voet leraren uitgedrukt in fte’s. De hoogte is afhankelijk van de schoolsoortgroep
  • de leerlingafhankelijke formatie leraren uitgedrukt in fte’s
  • de formatie voor de directie uitgedrukt in fte’ s
  • de formatie voor onderwijs ondersteunend personeel uitgedrukt in fte’s.

Het aantal fte’ s leraren wordt vermenigvuldigd met het gpl-bedrag leraren (gemiddelde personeelslast), het aantal fte’s directie met het gpl-bedrag directie en het aantal fte’ s onderwijsondersteunend personeel met het gpl-bedrag onderwijsondersteunend personeel.
Jaarlijks publiceert OCW de diverse gpl-bedragen. In de 'Regeling Link opent externe pagina vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo' staat dit uitgewerkt.

Exploitatiekosten

De berekening van de exploitatiekosten bestaat uit een aantal onderdelen:

  • een vast bedrag per school,
  • een vast bedrag in verband met normatieve ruimtebehoefte en
  • een bedrag per leerling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de schoolsoort die de leerling volgt en bestaat uit een 3-tal deelbedragen.

Jaarlijks publiceert OCW de diverse bedragen van exploitatiekosten. In de 'Regeling Link opent externe pagina bekostiging exploitatiekosten vo' staat dit uitgewerkt. 

Ondersteuningsbekostiging

De school ontvangt voor leerlingen die in het bezit zijn van een indicatie praktijkonderwijs of een indicatie leerwegondersteunend onderwijs en dat onderwijs ook daadwerkelijk volgen ondersteuningsbekostiging. Deze ondersteuningsbekostiging bestaat uit een personeel - en een materieel bedrag per leerling.

Wanneer wordt er beschikt?

Voorafgaand aan het kalenderjaar van bekostiging ontvangt de school in de maand december het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb). Dit overzicht bevat de beschikkingen voor de bekostiging personeelskosten en de bekostiging exploitatiekosten.
Als de controle van de bekostigingsgegevens door de instellingsaccountant hiertoe aanleiding geeft, herrekent DUO deze bekostigingsonderwerpen in de loop van het daarop volgende bekostigingsjaar. Deze herrekening vindt meestal plaats in de maand september.