Reguliere bekostiging

Scholen krijgen van de overheid elk jaar budgetten voor de kosten van materiaal en personeel. Besturen bepalen zelf hoe ze deze bedragen in lumpsum besteden. De bekostiging wordt maandelijks rond de 21e uitbetaald.

Reguliere bekostiging

Ieder kalenderjaar ontvangt een school reguliere bekostiging die bestaat uit personele bekostiging, materiele bekostiging en eventueel ondersteuningsbekostiging. Deze lumpsum-bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar aan de school is ingeschreven èn daadwerkelijk schoolgaand is.

Personele bekostiging

De berekening van de personele bekostiging bestaat uit:

  • een vaste voet leraren uitgedrukt in fte’s. De hoogte is afhankelijk van de schoolsoortgroep
  • de leerlingafhankelijke formatie leraren uitgedrukt in fte’s
  • de formatie voor de directie uitgedrukt in fte’ s
  • de formatie voor onderwijs ondersteunend personeel uitgedrukt in fte’s.

Het aantal fte’ s leraren wordt vermenigvuldigd met het gpl-bedrag leraren (gemiddelde personeelslast), het aantal fte’s directie met het gpl-bedrag directie en het aantal fte’ s onderwijsondersteunend personeel met het gpl-bedrag onderwijsondersteunend personeel.
Jaarlijks publiceert OCW de diverse gpl-bedragen in een ministeriële regeling.

Exploitatiekosten

De berekening van de materiële exploitatiekosten bestaat uit:

  • een aantal onderdelen, te weten een vast bedrag per school
  • een vast bedrag in verband met normatieve ruimtebehoefte en
  • een bedrag per leerling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de schoolsoort die de leerling volgt en bestaat uit een 3-tal deelbedragen.

Jaarlijks publiceert OCW de diverse bedragen van materiële exploitatiekosten in een ministeriële regeling.

Ondersteuningsbekostiging

De school ontvangt voor leerlingen die in het bezit zijn van een indicatie praktijkonderwijs of een indicatie leerwegondersteunend onderwijs en dat onderwijs ook daadwerkelijk volgen ondersteuningsbekostiging. Deze ondersteuningsbekostiging bestaat uit een personeel en materieel bedrag per leerling.

Lumpsum-bekostiging

Hoewel apart berekend, bestaan er voor het besteden van de personele- en materiele bekostiging geen schotten. Een bevoegd gezag mag zelf bepalen hoeveel het uitgeeft aan personele - en aan materiele exploitatiekosten. De ontvangen bedragen moeten wel worden besteed aan het verzorgen van het onderwijs.

Wanneer wordt er beschikt?

Voorafgaand aan het kalenderjaar van bekostiging ontvangt de school in de maand december het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb). Dit overzicht bevat de beschikkingen voor de bekostiging personeelskosten en de bekostiging exploitatiekosten.
Als de controle van de bekostigingsgegevens door de instellingsaccountant hiertoe aanleiding geeft, herrekent DUO deze bekostigingsonderwerpen in de loop van het bekostigingsjaar. Deze herrekening vindt meestal plaats in de maand september.