Naar In het kort

Bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs

  1. In het kort
  2. Bekostiging teldatum 1 oktober
  3. Bekostiging teldatum 1 februari

Bekostiging teldatum 1 februari

Door de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs is de teldatum veranderd van 1 oktober naar 1 februari. In 2023 ontvangt u bekostiging op basis van het aantal ingeschreven leerlingen in ROD op teldatum 1 februari 2022. Dit aantal is op 8 april 2022 definitief vastgesteld. Dit kunt u terugvinden in het Ovt.

Scholen konden tot uiterlijk 8 april 2022 de leerlingengegevens registreren in ROD. Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over uitwisselen met ROD bij  Inschrijven leerling.

Bekostiging cluster 1 & 2

Vanaf 1 januari 2023 kan de bekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) voor cluster 1 & 2 bestaan uit:

Basisbekostiging

De basisbekostiging voor instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor cluster 1 en 2 bestaat uit een bedrag per leerling voor so-leerlingen en een bedrag per leerling voor vso-leerlingen. In het bedrag per leerling zitten ook de werkdrukmiddelen. 

Berekening bedrag: bedrag per so-leerling x aantal so-leerlingen + bedrag per vso-leerling x aantal vso-leerlingen.

Ondersteuningsbekostiging

Voor ondersteuningsbekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 1 & 2 wordt een bedrag vastgesteld, dat per instelling verschilt.

Bekostiging cluster 3 & 4

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de bekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor cluster 3 & 4 uit:

Basisbekostiging

De basisbekostiging voor instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4 bestaat uit een leerlingafhankelijk gedeelte en een gedeelte met vaste bedragen per afdeling.

  • Het leerlingafhankelijke gedeelte wordt berekend door een bedrag per leerling voor so-leerlingen en een bedrag per leerling voor vso-leerlingen. In het bedrag per leerling zitten ook de werkdrukmiddelen.
  • Voor het gedeelte met de vaste bedragen per afdeling wordt onderscheid gemaakt tussen een afdeling voor so en vso.
  • Voor afdelingen met 50 leerlingen of meer geldt een hoger bedrag dan voor afdelingen met minder dan 50 leerlingen.
De berekening is als volgt: 
Basisbekostiging (v)so cluster 3 & 4 = aantal so-leerlingen x bedrag per so-leerling + aantal vso-leerlingen x bedrag per vso-leerling + bedrag so-afdeling (afhankelijk van aantal leerlingen per afdeling) + bedrag vso-afdeling (afhankelijk van aantal leerlingen per afdeling).
Ondersteuningsbekostiging

Voor ondersteuningsbekostiging in het (v)so cluster 3 & 4 is het bedrag gebaseerd op het totaal aantal so- dan wel vso-leerlingen en op een bedrag per leerling, afhankelijk van de in de toelaatbaarheidsverklaring opgenomen ondersteuningscategorie (laag, midden of hoog, respectievelijk tlv-l, tlv-m, tlv-h). 

Voor (open) residentieel geplaatste leerlingen hoeft er geen toelaatbaarheidsverklaring te zijn. Als die er niet is, wordt het bedrag voor ondersteuning afgeleid van de onderwijssoort van de school. Voor leerlingen ingeschreven in een Justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en instellingen voor gesloten jeugdzorg (GJI) wordt uitgegaan van bekostiging op basis van ondersteuningscategorie laag.

Meer informatie bij Inschrijven leerling.

Extra bekostiging onderwijsachterstanden

Voor de bestrijding van onderwijsachterstanden ontvangen (v)-so scholen cluster 3 & 4 extra bekostiging. Deze extra bekostiging wordt berekend aan de hand van het aantal leerlingen dat behoort tot een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) en een bedrag per NNCA-leerling. 

Meer informatie vindt u bij NNCA-leerlingen.

Extra bekostiging liften en baden
Voor alle (v)so-scholen cluster 3 & 4 is extra bekostiging mogelijk voor brancardliften. Er wordt per brancardlift een bedrag verstrekt. Scholen kunnen meerdere brancardliften hebben. 
 
Voor (v)so-scholen cluster 3 & 4 met onderwijssoorten lichamelijk gehandicapte kinderen (lg), zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en de combinatie lg+zmlk is extra bekostiging mogelijk voor schoolbaden (watergewenningsbaden en baden voor bewegingstherapie of hydrotherapie). Voor schoolbaden geldt een vast bedrag per bad, een bedrag per m3 en een toeslag voor een beweegbare bodem. Er wordt in de bedragen steeds onderscheid gemaakt tussen watergewenningsbaden en baden voor bewegingstherapie of hydrotherapie. Scholen kunnen beide soorten baden hebben. 
 
Aanvragen 
Voor een (nieuw) gebruik van een brancardlift of bad wordt een aanvraag ingediend bij DUO. De bekostiging vangt aan met ingang van de maand volgend op de melding. De school dient binnen acht weken aan DUO melding te maken als er een wijziging optreedt, bijvoorbeeld als een lift buiten gebruik wordt gesteld.
Aanvullende bekostiging
  • Het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan aanvullende bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 
  • Een (v)so-school met een vestiging die fungeert als justitiële jeugdinrichting (JJI) of is verbonden aan een instelling voor gesloten jeugdzorg (GJI). JJI kan aanvullende bekostiging ontvangen. 
  • Het bevoegd gezag van een instelling of een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd aan vso-leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs dat op de teldatum 1 februari is ingeschreven, ontvangt ambtshalve aanvullende bekostiging. 

Meer informatie op de pagina Bijzondere bekostiging.

Vanaf 1 januari 2023 verandert de term 'bijzondere bekostiging' in ‘aanvullende bekostiging'.

Bekijk de regelgeving

Regelgeving

Regeling bekostiging personeel is nog niet vastgesteld en gepubliceerd in het Staatscourant.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee