Schooladvies registreren

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Scholen moeten het schooladvies uitwisselen met BRON.

Wanneer schooladvies geven en registreren

Het schooladvies moet voor 1 maart worden gegeven en opgenomen worden in het onderwijskundig rapport. Hierna hebt u 2 weken de tijd om de adviezen uit te wisselen met BRON. Uiterlijk 14 maart moeten alle schooladviezen in BRON staan.

Speciaal onderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 wisselen ook scholen voor het speciaal onderwijs het schooladvies en een eventueel herzien advies uit met BRON.

Herzien schooladvies registreren

Tussen half april en half mei wordt de eindtoets afgenomen. Maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet u samen met de ouders en de leerling het schooladvies opnieuw overwegen. U mag het schooladvies alleen naar boven toe bijstellen. Wissel ook het herziene advies uit met BRON.

Mijn BRON

Op het dashboard in Mijn BRON ziet u het aantal leerlingen waarvan het schooladvies en het herziene advies in BRON staan.

Wat moet u doen?

  1. Wissel uw schooladvies voor 15 maart uit met BRON. Alle codes vindt u in de Tabel schooladvies in BRON.
  2. Registreer een herzien advies in het extra veld in uw LAS. Laat het oorspronkelijke advies staan en wissel het nieuwe advies uit binnen 14 dagen na het herzien.
  3. Controleer op het dashboard in Mijn BRON of het aantal schooladviezen en herziene adviezen klopt.

Zittenblijvers (speciaal) basisonderwijs

Weet u voor 1 maart al dat een leerling na dit schooljaar niet naar het voortgezet onderwijs gaat? Dan hoeft u geen schooladvies uit te wisselen met BRON. Als uw LAS het ondersteunt, verandert u voor deze leerling het leerjaar van leerjaar 8 naar leerjaar 7. Is dit niet mogelijk, dan gebruikt u 'geen advies mogelijk' (code 80). Blijft de leerling in dezelfde groep (bijvoorbeeld groep 8a), dan hoeft u de groep niet aan te passen.

Het kan dat uw LAS anders werkt bij het registreren van zittenblijvers. Kijk daarom altijd in de handleiding van uw LAS.

Schakelklas

Hebt u een leerling die naar een schakelklas gaat? Gebruik 'geen advies mogelijk' (code 80) als u voor deze leerling geen schooladvies geeft in het onderwijskundig rapport.

Schoolverlaters in leerjaar 7

Soms gaat een leerling vanuit leerjaar 7 al naar het voortgezet onderwijs. Het ligt voor de hand dat deze leerling in groep 7 een eindtoets maakt. Als uw LAS het ondersteunt, plaats deze leerlingen dan in leerjaar 8 en wissel dit uit met BRON. Het is dan duidelijk dat het om een schoolverlater gaat. De groep hoeft u niet aan te passen. Wissel voor deze leerling ook de eindtoetsgegevens en het schooladvies uit met BRON.

Evaluatie schooladviezen

Uw schoolbestuur krijgt jaarlijks in Mijn DUO het bestand ‘Schooladvies en niveau vo’. Per oud-leerling ziet u het schooladvies en waar de leerling is geplaatst in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs. U ziet het niveau en de leerweg. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw schooladviezen evalueren.