Naar Bekostiging en subsidies

Samenwerkingsverbanden

  1. Materiële instandhouding
  2. Personele bekostiging
  3. Kijkglazen
  4. Registratie opdc

Materiële instandhouding

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) maken deel uit van een samenwerkingsverband (swv). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen binnen het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben en ontvangt hiervoor bekostiging.

De bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigt vanaf 1 januari 2023.

Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs op rijksoverheid.nl.

In het primair onderwijs (po) bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen (bo), speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) clusters 3 en 4.

De samenwerkingsverbanden ontvangen bekostiging materiële instandhouding voor lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Materiële instandhouding is een bekend begrip in de onderwijswereld en wordt vaak afgekort tot ‘de mi’.

Deze bekostiging geldt voor een kalenderjaar. De bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het schooljaar ervoor. Op 1 december van dat schooljaar is dat aantal definitief vastgesteld. In de maand december verstuurt DUO het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Meer informatie over Ovt staat op Individueel overzicht bekostiging.

Lichte ondersteuning materiële instandhouding

Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen ontvangt het swv lichte ondersteuning. De lichte ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling.

Zware ondersteuning materiële instandhouding

Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen en sbo-scholen ontvangt het swv bekostiging zware ondersteuning. Het bedrag voor zware ondersteuning is als volgt samengesteld:

  • bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen maal normbedrag), plus of minus het correctiebedrag verevening,
  • en minus het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het so voor wie het swv verantwoordelijk is.

De bekostiging voor zware ondersteuning gaat in beginsel naar het swv. Echter, veel leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben volgen al onderwijs aan een school voor speciaal onderwijs (so). De bekostiging die een so-school ontvangt voor een leerling voor wie het swv verantwoordelijk is, wordt daarom onttrokken aan de bekostiging van het betreffende swv.
De kosten voor leerlingen in het so worden direct betaald aan de scholen voor so.

Vereveningsregeling

Bij het vaststellen van de materiële bekostiging voor de zware ondersteuning hebben de samenwerkingsverbanden sinds 1 januari 2015 te maken met de vereveningsregeling. Dit houdt in dat op de zware ondersteuning gedurende 5 schooljaren een correctiebedrag wordt toegepast. Dit bedrag is positief als het swv er door de invoering van het passend onderwijs op financieel achteruit gaat. Het bedrag is negatief als het swv er financieel op vooruit gaat.

NB In schooljaar 2019-2020 wordt de vereveningsregeling voor het laatst toegepast.