Wisselen schoolsoort of leerweg

Wanneer het schoolexamenresultaat (SE-resultaat) in ROD is gezet, staat vast in welke schoolsoort de leerling centraal examen gaat doen: vmbo, havo of vwo. Dit is vóór het 1e tijdvak, meestal vóór de meivakantie. Voor vmbo-bb en kb geldt als deadline het moment waarop de school het 1e se-cijfer doorgeeft in ROD. Dit is 10 dagen vóór afname van het 1e centraal examen.

Voorbeelden:

Een atheneum-leerling die een havo-diploma wil halen, moet ingeschreven worden als havo-leerling. Als de leerling door het vo is uitbesteed aan het vavo, dan moet er ook bij de vo-school inschrijving zijn voor havo. Scholen moeten dan de se-resultaten ook volgens de havo-regels kunnen bepalen. Direct omrekenen van cijfers mag niet vanwege verschillen in de examenprogramma’s. De school vergelijkt de PTA’s en beoordeelt het werk op inhoud op havo-niveau. Vwo-onderdelen die niet in het havo-eindexamenprogramma staan, tellen niet mee. De school moet onderdelen die missen, aanvullen.

Ook bij switchen van havo naar vmbo tl geldt dat havo-onderdelen die niet in het programma van vmbo tl zitten, niet meetellen. De school moet aanvullen wat er ontbreekt. En ook bij verandering van kaderberoepsgericht naar basisberoepsgericht geldt dit.

Gymnasium en atheneum

Atheneum- en gymnasiumleerlingen doen beide het eindexamen vwo. Op het diploma staat ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ met een melding atheneum of gymnasium.

 • Op het gymnasium volgen leerlingen in de onderbouw Grieks en Latijn en doen ze verplicht eindexamen in 1 van deze talen. Dit geldt niet voor atheneum.
 • Op het atheneum is culturele en kunstzinnige vorming (ckv) een verplicht vak. Op het gymnasium is cultuur een onderdeel van de klassieke taal. Dit is een groot vak van 760 uur.

Overstappen van gymnasium naar atheneum is alleen mogelijk als de leerling al een extra moderne vreemde taal volgt. Of de leerling gaat die alsnog volgen. Die moderne taal komt in plaats van de klassieke taal in het gemeenschappelijk deel.

En de leerling mist het verplichte vak ckv. Om dat op te lossen zijn er 2 opties:

 1. De leerling haalt het vak ckv in. En kan vrijstelling krijgen voor onderdelen die al zijn behaald. De leerling moet voldoen aan de exameneisen.
 2. Of, de leerling doet examen in de klassieke taal als extra vak in het vrije deel. De leerling hoeft dan geen ckv te doen. Als de leerling een onvoldoende haalt en zakt, telt het vak niet mee voor de uitslag. Het vak staat wel op de cijferlijst.

Bekijk artikel 2.8 lid 3 Link opent externe pagina artikel 3.33 lid 3 Link opent externe pagina  en artikel 3.40 lid 2 Link opent externe pagina  in Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Link opent externe pagina .

Een kandidaat die een atheneumdiploma wil behalen moet staan ingeschreven als atheneum-kandidaat. Dit is bepaald in artikel 3.44 Link opent externe pagina  Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Scholen die alleen gymnasiumonderwijs geven, kunnen leerlingen als atheneumleerlingen inschrijven. De school moet dan onderwijs en examen aanbieden in atheneum. Dit moet ook in de naamgeving van de school staan.

Eindexamen gl en diploma tl

gl-leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tl-diploma krijgen.

 • Als ze succesvol het eindexamen in de gl hebben afgelegd
 • En, met het extra algemene vak ook geslaagd zouden zijn voor de tl.

Dit is bepaald in artikel 3.45 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Andersom is er geen regelgeving. Leerlingen die ingeschreven staan voor tl, kunnen niet slagen voor gl. Om te kunnen slagen in de gl moet er een gl-inschrijving zijn.

Overstap tl naar gl

Na eindexamen tl kan een leerling geen gl-diploma krijgen. Ook al zou een leerling in theorie geslaagd zijn voor gl. De keuze voor gl of tl moet gemaakt worden vóórdat de se-resultaten zijn ingeleverd bij ROD. De inschrijving op dat moment, bepaalt welk diploma de leerling kan halen.

Avo-vakken voor gl en tl zijn gelijk qua inhoud en zwaarte. Scholen kunnen daarom wel trajecten aanbieden:

 • binnen gl: met een extra avo-vak
 • binnen tl: met als extra het beroepsgerichte profielvak en/of beroepsgerichte keuzevakken

Voor het aanbieden van het traject gelden deze voorwaarden:

 • De leerling staat vóór de inlevering van de schoolexamenresultaten ingeschreven voor de leerweg waarin de leerling het diploma wil halen. Dit is namelijk de basis voor de uitslagbepaling.
 • Dat er maximaal 10 kalenderdagen vóór de start van het 1e tijdvak of afname van het cspe in leerjaar 4 gekozen is. Ook al is het centraal schriftelijk en praktisch (cspe) al in leerjaar 3 afgerond. De keuze voor de leerweg hoeft in dit geval nog niet gemaakt te worden voordat de leerling het cspe in het 3e leerjaar aflegt. Er kan nog bijna een jaar mee gewacht worden.

Gemengde klassen gl/tl

Het advies is om bij gemengde klassen gl/tl te onderzoeken op welk diploma een leerling de meeste kans maakt. En dit te doen vóór het doorgeven van de schoolexamenresultaten. Met het doorgeven van de schoolexamenresultaten in ROD, wordt namelijk vastgesteld in welke leerweg de leerling eindexamen aflegt.

De tl-leerling met een beroepsgericht programma die een gl-diploma wil halen, moet voldoen aan eisen die gelden voor de algemene vakken in het profieldeel voor het betreffende profiel. En het onderwerp van het profielwerkstuk moet te maken hebben met het gl-profiel.

Overstappen van kb naar bb

Eerder behaalde resultaten tellen niet meer mee als een leerling niet overgaat naar het 4e leerjaar. Dit geldt ook voor leerlingen die overstappen van kb naar bb. Deze leerlingen gaan namelijk binnen hun eigen leerweg niet over naar het volgende leerjaar. Het resultaat van het 3e leerjaar vervalt hiermee. Dit is net als bij andere leerlingen op andere schoolsoorten, die doubleren in het voorlaatste leerjaar. Eerder behaalde examenresultaten tellen ook voor die leerlingen niet meer mee.

Ongeveer 15% van de leerlingen legt het cspe af in het 3e leerjaar. Dit is meestal een keuze van de school. En het geldt voor de hele groep leerlingen. Bij de keuze voor het afnamemoment, moeten scholen denken aan de gevolgen als leerlingen een andere route gaan volgen. Het advies is dat scholen de leerlingen en ouders tijdig informeren over deze gevolgen.

Voor scholen die het cspe bij hun kb-leerlingen in het 3e leerjaar afnemen, is het advies te letten op deze punten:

 • De bedoeling is en blijft dat van tevoren is bepaald op welk niveau er eindexamen gedaan wordt. Achteraf wisselen kan niet.
 • Als het nog onduidelijk is welke leerweg het beste past bij een leerling aan het begin van het 3e leerjaar, kan wisselen tijdens het leerjaar wel. Inschrijving bij de start van het 3e leerjaar gebeurt dan als bb- of kb-leerling. Dat hangt af van het geschatte niveau op dat moment.
 • De resultaten van de schoolexamens in het 3e leerjaar zijn de basis om te bepalen op welk niveau een leerling eindexamen doet. Er is altijd overleg met ouders en leerling. Scholen moeten vóór de start van ce/cspe, voor elke leerling bekijken welke leerweg het beste past.
 • Bijvoorbeeld: een leerling zit in de 3e klas basis/kader. Voor de se’s krijgt de leerling steeds een bb-cijfer én een kb-cijfer. Met de resultaten als basis en in overleg met leerling en ouders, wordt bepaald dat de leerling eindexamen gaat doen op bb-niveau. Er is dan een inschrijving als bb-leerling. Als de leerling goed scoort op het beroepsgerichte programma, is afleggen van het cspe wel mogelijk op kb-niveau. Het is dan een vak op een hoger niveau. 
 • Leerlingen die in het 3e leerjaar het cspe hebben afgelegd kunnen dit direct herkansen. Herkansen in het 4e leerjaar is mogelijk. Dan leggen ze wel het volledige cspe opnieuw af.

Doubleren

Als leerlingen niet overgaan naar het 4e leerjaar vervalt het resultaat voor het cspe, ook al is dat voldoende.

Zakken

Wanneer leerlingen zakken, vervallen alle eerder behaalde resultaten op de centrale examens. Ook die uit het eerdere leerjaar. Het hele eindexamen moet dan het jaar erna opnieuw gedaan worden. Deze regel geldt ook voor het cspe, ook als dat in een eerder leerjaar is afgelegd. Hoe de school het onderwijs organiseert, speelt geen rol.

Doorstromen naar havo

Als leerlingen met een vmbo-diploma willen doorstromen naar havo, kan dat als ze 1 extra avo-vak hebben gedaan. Dit is bepaald in artikel 8.9 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020. 

Dit geldt voor leerlingen uit de gl. Maar, leerlingen met een diploma tl met een beroepsgericht programma als extra vak voldoen niet aan de eis. Volgens de doorstroomregeling kan het extra vak niet een beroepsgericht programma zijn.

Contact examenloket

U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via examenloket@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw e-mail binnen 5 werkdagen.

Of gebruik het contactformulier.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 77 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn de wachttijden het kortst.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee